Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Rovaniemellä 2021-2025

ROIDno-2021-1421

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungissa on yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa valmisteltu Lasten Rovaniemi - lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Asiakirjassa linjataan keskeisiä moniammatillisia ja -alaisia valintoja vuosille 2021-2025 ja esitetään toimenpiteitä lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi Rovaniemellä. Yhteisenä tavoitteena on kehittää Rovaniemestä kaupunki, jossa lapsista ja nuorista kasvaa hyvinvoivia, onnellisia, aktiivisia ja vastuullisia kansalaisia.

Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelman taustalla ovat YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, kansallinen lainsäädäntö ja lapsistrategia, valtakunnalliset lapsi-, perhe- ja nuorisopolitiikkaa käsittelevät asiakirjat, Rovaniemen kaupunkistrategia ja hyvinvointisuunnitelma sekä monet muut kaupungin toimintaa ohjaavat ohjelmat ja asiakirjat.

Lasten Rovaniemi - lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelman onnistunut toteutuminen edellyttää muun muassa lasten, lapsiperheiden ja nuorten osallisuuden edistämistä sekä lapsivaikutusten arviointia koko kaupungin ja sen palveluiden suunnittelussa. Sujuva arki sisältää hyvin toimivia, helposti saavutettavia, oikea-aikaisia ja ennaltaehkäiseviä palveluita.  

Vision taustalla on ajatus siitä, että lapsen hyvä arki on yhteinen asiamme ja vision mukaisesti vuonna 2025 Rovaniemi on Suomen lapsiystävällisin ja nuorisomyönteisin kotikaupunki, jossa jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa ja saada valmiuksia hyvään ja onnelliseen elämään. Suunnitelman valmistelutyö on toteutettu moniammatillisesti ja lausuntoja pyydettiin vaikuttajaryhmiltä sekä lautakunnilta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto kuulee esittelyn Lasten Rovaniemi - lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta ja merkitsee suunnitelman tiedoksi.

Päätös

Sara Seppänen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 12.22. Ritesh Pulkamo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 12.26.

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti esityksen mukaisesti.