Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Lasten, nuorten ja perheiden neuvonta ja ohjaus

ROIDno-2020-2135

Perustelut

Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen, monialaisen ohjauksen ja neuvonnan kehittämiselle asetettiin tavoitteet kesäkuussa 2020. Tavoitteet ovat 1. muodostaa asiakaslähtöinen ja selkeä kynnyksettömien ja matalan kynnyksen palvelujen kokonaisuus2. erityisen vaativien ja kalliiden palvelujen tarpeen väheneminen ja 3. em. palveluihin liittyvien kustannusten väheneminen / pysyminen nykyisellä tasolla. 

Kehittämistyössä 8/2020 – 5/2021 koottiin yhteen Rovaniemen lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivat tahot ja alkukartoituksen tuloksena muodostui käsitys siitä, että Rovaniemellä ei ole puute erilaisista matalan kynnyksen palveluista ja aktiviteeteista, joita kaupungin lakisääteisten palvelujen rinnalla järjestävät 3. sektorin palvelujen tuottajat mm evl. seurakunta, MLL, Lapin ensi- ja turvakoti, Elo ry, YVPL, Neuvokas ja Rovala. Ongelma on miten asukkaat perheen hyvinvointia ja terveyttä edistäviin aktiviteetteihin ja palveluihin löytävät. Tieto on löydettävissä sähköisesti, mutta vaatii asukkaalta vaivannäköä ja onnea, että oikea tieto tavoittaa ajoissa juuri sen perheen, jonka elämäntilanteeseen ja tarpeeseen palvelu sopii. Eri tahot järjestävät toimintaa mm. kerhoja ja vertaisryhmiä, joihin ei välttämättä saada osallistujia. Tämä huolimatta siitä, että kaupungin eri palvelualueilla on kehitetty palveluohjausta ja –neuvontaa, mutta ohjaaja ammattilaisellakaan ei muu kuin juuri oman vastuualueen tarjonta ole mielessä ja asukkaan ohjauksessa.

Kesäkuusta 2021 alkaen Rovaniemen kaupungin kulttuuri-, nuoriso- koulu-, varhaiskasvatus-, neuvola- ja sosiaalipalveluista, evl seurakunnan lapsi- ja perhetyöstä sekä eri lapsiperhejärjestöitä koottu ryhmä sitoutui kehittämään asukkaille vaivatonta tapaa saada tieto sekä tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa. Kehittämistyössä on apua saatu Sote-uudistukseen liittyvistä Tulsote ja Raku –hankkeista sekä kaupungin omasta tietohallinnosta. Kehittämistyön tuloksena 5.10.2021 käynnistyi monialaisella yhteistyöllä toteutettava matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvonta LaNuPe.

LaNuPe monialaista ohjausta ja neuvontaa esittelee kokouksessa sosiaali- ja terveydenhuollon erityisasiantuntija Marja Leena Nurmela.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto kuulee esittelyn Lasten, nuorten ja perheiden monialaisesta neuvonnasta ja ohjauksesta ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti esityksen mukaisesti.