Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Avustukset ja sopimukset osana hyvinvointialueen valmistelua

ROIDno-2022-1843

Perustelut

Verena Kortelainen, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen asiantuntija, Lapin hyvinvointialue

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 7 § mukaan hyvinvointialueen tulee edistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä. Lapin hyvinvointialueen järjestöavustusten yleisiä periaatteita on valmisteltu osana hyvinvointialueen järjestöyhteistyön kokonaisuutta. Yleisissä avustusperiaatteissa linjataan avustuksia koskevasta vastuunjaosta hyvinvointialueen ja kuntien kanssa. Yleiset avustusperiaatteet on tarkoitus viedä päätöksentekoon kesäkuussa 2022. Vuoden 2022 aikana valmistellaan tarkemmat avustuskäytännöt ja avustusten myöntämisen kriteerit sekä tilojen käyttöön ja vuokra-avustuksiin liittyvät periaatteet.

Lapin hyvinvointialueen yleisten avustusperiaatteiden tämänhetkisen luonnoksen mukaan harkinnanvaraisia avustuksia myönnetään lappilaisille tai Lapissa toimiville rekisteröidyille yhdistyksille, joiden toiminta on yleishyödyllistä. Avustusta voi hakea yksittäinen yhdistys tai useampi yhdistys yhdessä. Avustettavan toiminnan tulee edistää hyvinvointialueen strategian, alueellisen hyvinvointisuunnitelman sekä muiden toimintaa ohjaavien asiakirjojen tavoitteiden toteutumista. Samaan toimintaan voi saada avustusta joko hyvinvointialueelta tai kunnalta.

Tämänhetkisen luonnoksen mukaan hyvinvointialue myöntää toiminta-avustuksia yhdistyksen perustehtävän mukaiseen toimintaan, kun avustettava toiminta toteutuu useamman kuin yhden Lapin kunnan alueella. Avustusta myönnetään hyvinvointia, terveyttä ja arjen turvallisuutta edistävään ja sosiaali- ja terveyspalveluja tukevaan toimintaan. Avustusperustaisilla kumppanuussopimuksilla sekä muilla kumppanuussopimuksilla tuetaan toimintaa, joka tukee olennaisesti hyvinvointialueen järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Tuettava toiminta voi toteutua yhden tai useamman Lapin kunnan alueella. Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä yhteistyösopimuksia voidaan tehdä toiminnasta, joka kytkeytyy hyvinvointialueen järjestämisvastuulla oleviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Toiminta voi toteutua yhden tai useamman Lapin kunnan alueella. Lakisääteisistä pelastusalan järjestöjen avustuksista vastaisi pelastustoimi. Ostopalvelut ja kilpailutettavat sopimukset tehdään hankintalain sekä hyvinvointialueen hankinta- ja kilpailutuskäytäntöjen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto kuulee esittelyn koskien valmisteltuja Lapin hyvinvointialueen avustustoiminnan yleisiä periaatteita, kommentoi tarvittaessa ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti esityksen mukaisesti.