Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut - painopisteenä lastensuojelu

ROIDno-2022-2207

Valmistelija

  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Lastensuojelulain 1§ mukaan lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelulaissa painotetaan lapsen edun huomioon ottamista ja vahvistetaan sen toteutumista korostamalla lapsen oikeutta osallistumiseen ja erityiseen suojeluun. Julkisen vallan (kuntien ja valtion) velvollisuutena on varata riittävät voimavarat palvelujen järjestämiseksi  lapsille ja perheille. 

Lastensuojelulain 3§ mukaisesti lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, jota toteutetaan tekemällä asiakassuunnitelma sekä järjestämällä avohuollon tukitoimia. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua on myös kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijais- ja jälkihuolto. Sosiaalityö sisältyy lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun avo-,  sijais-,  ja jälkihuollossa. Lastensuojelun lisäksi kunta järjestää (LsL 3a§) lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ehkäisevää lastensuojelua silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua ja kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen tuki, jota annetaan esim. opetuksessa nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ehkäisevää lastensuojelua järjestetään  erityisesti kunnan peruspalveluiden piirissä. Lastensuojelulain 11§ edellyttää, että kunta tai useampi kunta yhdessä laativat lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman. Suunnitelman tehtävänä on esimerkiksi edistää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä sisältää tietoja lasten ja nuoren kasvuloista sekä hyvinvoinnin tilasta, lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista, lastensuojelun tarpeesta kunnassa, yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä ja suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta jne. 

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaostolle on aikaisemmin esitelty varsin kattavasti ennalta ehkäisevän lastensuojelun peruspalveluiden toimintoja, joiden kautta lapsille, nuorille ja lapsiperheille voidaan järjestää tarvittavaa tukea.  Lapsi- ja perhekohtaisella lastensuojelulla on viimesijainen vastuu lapsen hyvinvoinnin turvaamisesta. 

Rovaniemen kaupungissa lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun  toimintaan sisältyvät  palvelutarpeen arviointitiimi, avo- ja sijaishuollon tiimit, jälkihuolto ja perhehoidon yksikkö. Perhe- ja sosiaalipalveluiden vs. palvelualuepäälikkö antaa tilannekatsauksen lastensuojelun toiminnasta lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaostolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto kuulee tilannekatsauksen Rovaniemen kaupungin lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tilanteesta ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti esityksen mukaisesti.