Nimitysjaosto, kokous 13.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Hallintosäännön muuttaminen / 17 luku – Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

ROIDno-2017-22

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12.2019 § 110 Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 1.1.2020.

Samassa yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti, että 17 luku – Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet valmistellaan uudelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi tammikuussa.

Valtuustossa käydyssä keskustelussa nostettiin esille seuraavat palkkoihin liittyvät kohdat, joita tulisi tarkastella uudelleen:

  • lautakuntien puheenjohtajien vuosipalkkiot
  • jaostojen puheenjohtajien vuosipalkkiot (voisivat olla lautakuntien puheenjohtajien palkkioita hieman pienemmät)
  • kaupunginhallituksen puheenjohtajan palkkiot

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto käy keskustelun hallintosäännön luvusta 17 Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet.

Esitys kokouksessa.

Päätös

Nimitysjaosto kävi asiasta keskustelun ja päätti pyytää valtuustoryhmiltä kannanottoa hallintosäännön luvun 17 Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet mahdollisista muutostarpeista.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.