Nimitysjaosto, kokous 13.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kaupungin edustajien nimeäminen yhtiöihin ja yhteisöihin ja toimiohjeiden antaminen 2020

ROIDno-2020-316

Valmistelija

 • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston 9.12.2019 § 110 hyväksymän hallintosäännön 4 §:n mukaisesti kaupunginhallitus vastaa nimitysjaostonsa kautta tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista.

Hallintosäännön 12 §.n mukaian kaupunginhallituksella on nimitysjaosto. Hallintosäännön 30 §:n mukaan nimitysjaoston tehtävänä on:

 1. valmistella kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen hallitusvalinnat kaupunginhallitukselle;
 2. tarkistaa, että tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus;
 3. laatia esitys palkkiosäännöksi;
 4. valmistella yhtiö-, yhtymä- ja muiden kokousedustajien valinta kaupunginhallitukselle.

Valtuusto antaa konserniohjeessa kuntalain säännöksiä täydentävät ohjeet tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämiskäytännöistä.

Kaupunginhallitus on nimennyt vuosittain edustajat niihin yhteisöihin, joissa kaupungin etua on valvottava sekä antanut ohjeet edustajille toimielimiin valittavista henkilöistä. Lisäksi käytäntönä on ollut, että kaupunginjohtaja nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin ja että teknisen toimialan johtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.

Henkilövalinnoissa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain määräys siitä, että luottamushenkilöistä koostuvassa johto- tai hallintoelimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 §:n mukaan viranomaisten tulee edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti erityisesti muuttamalla niitä olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista. Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jos virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Oheismateriaali 1: Kaupunginhallituksen 25.2.2019 § 61 antamat toimiohjeet / edustajat yhteisöissä ja yhtiöissä 2019.

Oheismateriaali 2: Materiaaliin on  lisätty kaupunginhallituksen 25.2.2019 jälkeen antamat yksittäiset toimiohjeet. Lisäksi oheismateriaaliin on tehty konsernirakenteessa ja viranhaltijaorganisaatiossa tapahtuneet muutokset. Oheismateriaali liitetään nimitysjaoston kokousaineistoon tiistaina 11.2.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen

 • yhtiö- ja vuosikokouksiin nimettävistä henkilöistä, 
 • edustajille annettavista toimiohjeista yhtiöiden ja yhteisöjen hallitukseen / johtokuntaan valittavista henkilöistä,
 • antaa muut tarvittavat toimiohjeet ja
 • kiinnittää edustajien huomiota siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate tulee huomioon otetuksi.

Lisäksi nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että

 • kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan toimialajohtaja nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin ja että
 • elinvoimajohtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.

Päätös

Nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus valitsee henkilöt yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä antaa edustajille toimiohjeen yhtiöiden ja yhteisöjen hallintoelimiin valittavista henkilöistä liitteen 1 mukaisesti.

Muilta osin nimitysjaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.