Nimitysjaosto, kokous 13.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Hallintosäännön 12 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on nimitysjaosto, jossa on 5 jäsentä. Jaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten on oltava kaupunginhallituksen jäseniä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus päättää jaoston toimikaudesta. Nimitysjaoston tehtävistä määrätään 30 §:ssä.

Jaoston tehtävät:

Hallintosääntö 30 §

Nimitysjaoston tehtävänä on:

  1. valmistella kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen hallitusvalinnat kaupunginhallitukselle;
  2. tarkistaa, että tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus;
  3. laatia esitys palkkiosäännöksi;
  4. valmistella yhtiö-, yhtymä- ja muiden kokousedustajien valinta kaupunginhallitukselle.

Valtuusto antaa konserniohjeessa kuntalain säännöksiä täydentävät ohjeet tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämiskäytännöistä

Kaupunginhallitus 27.1.2020 § 38 päätti, että nimitysjaoston toimikausi on 28.1.2020 - 31.5.2021.

Kaupunginhallitus päätti valita nimitysjaostoon jäsenet ja varajäsenet sekä nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

  Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Pj. Harri Rapo Maria-Riitta Mällinen
Vpj. Kalervo Björkbacka Timo Tolonen
J Maarit Simoska Liisa Ansala
J Päivi Alaoja Sanna Luoma
J Esko-Juhani Tennilä Jaakko Portti

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Nimitysjaosto päättää, että nimitysjaoston pöytäkirjanpitäjänä toimii kaupunginsihteeri tai hänen sijaisekseen määrätty.

Nimitysjaoston kokouksiin osallistuvat esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi kaupunginlakimies, viestintäpäällikkö sekä konserinjohtoon kuuluvat sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja sekä elinvoimapalvelujen toimialajohtaja.

Päätös

Nimitysjaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.