Nimitysjaosto, kokous 13.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 159 §:ssä. 

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. 

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.


Asiakirjan allekirjoittamisesta määrätään hallintosäännön 159 §:ssä.

Toimielimen pöytäkirjaotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto päättää, että

  • nimitysjaoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi nimitysjaoston valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa,
  • nimitysjaoston pöytäkirjanotteen / asiakirjasta annettavan otteen tai jäljennöksen allekirjoittaa / oikeaksi todistaa pöytäkirjanpitäjän lisäksi hallintosihteeri Marja Marjetta, hallintosihteeri Nea Mustonen, asiahallinnan asiantuntija Tuula Raitio, asiahallinnan asiantuntija Tarja Ritatörmä, asiahallinnan asiantuntija Tarja Valkonen, asiahallinnan asiantuntija Pirita Kallo tai asiahallinnan suunnitteilija Merja Keskiruokanen.

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Alaoja ja Maarit Simoska.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 17.2.2020.

Päätös

Nimitysjaosto päätti, että nimitysjaosto valitsee keskuudestaa yhden pöytäkirjantarkastajan sekä yhden varatarkastajan.

Nimitysjaosto valitisi pöytäkirjantarkastajaksi Päivi Alaojan ja varatarkastajaksi Maarit Simoskan.

Muilta osin nimitysjaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kirjaamo

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.