Nimitysjaosto, kokous 13.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Toimiohje tytäryhteisöjen hallintoelinten jäsenten palkkioista

ROIDno-2020-316

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 11.3.2019 Rovaniemen kaupunkikonsernin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen.

Ohjeen kohdan 6.1. Hallitusten jäsenten palkkiot mukaan "Yhtiökokouksessa kaupunginhallituksen nimeämän edustajan saadessa toimiohjeet ja ottaessa kantaa tai päättäessä hallituksen jäsenten kokous- ja vuosipalkkioista, on otettava huomioon kaupungin konsernijohdon hyväksymät kokous- ja vuosipalkkioiden yleiset määräytymisperusteet. Hallituksen jäsenet eivät voi pääsääntöisesti olla osallisena tulospalkkio- tai muissa vastaavissa järjestelmissä eikä hallituksen jäsenille voida em. kokous- ja vuosipalkkioiden lisäksi maksaa palkkiota muulla perusteella."

Kaupunginhallitus päätti 25.2.2019 § 61 toimiohjeenaan, että kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajien vuosipalkkio on 1.450 euroa/ vuosi, hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 90 euroa/kokous ja edelleen hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 50 % korotettu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen tytäryhteisöjen hallintoelinten jäsenten kokous- ja vuosipalkkioiden määräytymisperusteista.

Päätös

Nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää toimiohjeenaan yhtiökokousedustajille, että tytäryhteisöjen hallintoelinten palkkioiden perustana käytetään Rovaniemen kaupungin hallintosääntöä ja että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 1600 €/vuosi ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 100 €/kokous ja edelleen hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 50 % korotettu.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.