Banneri

Nimitysjaosto, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kaupungin edustajien nimeäminen Domus Arctica säätiön hallitukseen

ROIDno-2020-316

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Domus Arctica säätiö pyytää, että Rovaniemen kaupunki nimeää puheenjohtajan ja kaksi jäsentä säätiön hallitukseen kaudelle 2021 - 2022. Ilmoitus jäsenten nimeämisestä pyydetään toimittamaan toimivaltaiselle hallitukselle viimeistään 30.11.2020 mennessä.

Domus Arctica -säätiön sr sääntöjen (vahvistettu 1.12.2015) 8 §:n mukaan hallituksen kokoonpano määräytyy seuraavasti:

"Säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 9 muuta jäsentä. Hallitukseen nimeää Rovaniemen kaupunginhallitus puheenjohtajan ja kaksi jäsentä, Lapin yliopisto yhden jäsenen, Lapin yliopiston ylioppilaskunta yhden jäsenen, Lapin ammattikorkeakoulu yhden jäsenen ja Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO sen Rovaniemellä opiskelevista yhden jäsenen. Säätiön omistamien vuokratalojen asukkaat valitsevat keskuudestaan asukkaiden kokouksissa pidettävillä vaaleilla kolme asukasjäsentä säätiön hallitukseen. Jäsenvalinnoista tulee ilmoittaa toimivaltaiselle hallitukselle joulukuun 10. päivään mennessä.

Hallituksen jäsenistä Rovaniemen kaupungin, Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun nimeämien edustajien toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta kerrallaan. Lapin yliopiston ylioppilaskunnan ja Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKOn edustajien sekä asukasjäsenien toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan."

Rovaniemen kaupungin edustajina säätiön hallituksessa ovat toimineet kaudella 2019-2020 puheenjohtajana Lasse Kontiolan ja jäseninä Jarno Kallunki ja Heikki Poranen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto kuulee Domus Arctica säätiön toiminnanjohtaja Kirsti Saviaroa säätiön ajankohtaisista asioista ja säätiön hallituksen toiminnasta.

Nimitysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle puheenjohtajan ja kahden jäsenen nimeämistä Domus Arctica saatiön hallitukseen kaudelle 2021 - 2022.

Päätös

Toiminnanjohtaja Kirsti Saviaro esitteli Domus Arctica säätiön toimintaa. Esitetyt diat ovat oheismateriaalina.

Nimitysjaosto merkitsi tiedoksi Domus Arctica säätiön toiminnanjohtajan esittelyn ja totesi, että asia siirtyy kaupunginhallituksen käsiteltäväksi hallintosäännön 30 §:n mukaisesti. Nimitysjaosto saattaa Saviaron esityksen DAS:n toiminnasta sekä toiveen hallituksen jäsenten valinnassa noudatettavista periaatteista kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle / kaupunginhallituksen päätös tiedoksi Domus Arctica säätiö ja ao. henkilöt

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.