Nimitysjaosto, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Lapin Alueteatteri ry:n vuosikokousedustajan valinta ja esitys hallitukseen nimettävistä

ROIDno-2020-316

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin Alueteatteriyhdistys ry:n sääntöjen 5 §:n mukaan: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Jäseniksi pyritään valitsemaan vähintään viisi (5) Rovaniemen kaupungin ehdottamista henkilöistä ja enintään yksi (1) yhdistyksen muiden jäsenten ehdottamista henkilöistä sekä näiden lisäksi kaksi (2) yhdistyksen henkilökunnan keskuudestaan ehdottamista henkilöistä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet samoin kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa, jolloin ensimmäisen kerran erovuoroisuuden määrää arpa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Rovaniemen kaupungin edustajat hallituksessa ovat:

  • Antti Väänänen, puheenjohtaja (2020-21)
  • Leena Jääskeläinen, varapuheenjohtaja (2020-21)
  • Sanna Karhu (2020-21)
  • Ville Vitikka (2020-21)
  • Hannu Ovaskainen (2019-2020), erovuosossa
     

Ville Vitikka on pyytänyt eroa Lapin Alueteatteri ry:n hallituksesta nykyisen virkatehtävänsä vuoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto kuulee Lapin Alueteatteriyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Sari Alataloa teatterin ajankohtaisista asioista.

Nimitysjaosto tekee esityksen kaupunginhallitukselle  Lapin Alueteatteriyhdistys ry:n vuosikokousedustajasta sekä tekee ehdotuksen yhdistyksen hallitukseen erovuoroisen ja tehtävästä eronneen henkilön tilalle valittavista Rovaniemen kaupungin edustajista.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli Lapin Alueteatteri ry:n toiminnanjohtaja Sari Alataloa.

Kaupunginjohtaja esitti, että hallitukseen valitaan Ville Vitikan tilalta Antti Määttä.

Maarit Simoska esitti, että erovuoroisen jäsenen paikalle nimetään Hannu Ovaskainen.

Nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Lapin Alueteatteri ry:n vuosikokousedustajaksi nimetään  Liisa Ansala ja hänen varajäseneksi Susanna Junttila ja että hallituksen jäseniksi  valitaan Antti Määttä ja Hannu Ovaskainen.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle / kaupunginhallituksen päätös tiedoksi Lapin Alueteatteri ry ja ao. henkilöt

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.