Nimitysjaosto, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta

ROIDno-2017-2431

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 18.12.2020 klo 12.00 alkaen.

Yhtymäkokous käsittelee tässä kokouksessa mm. seuraavat asiat:

  • Koulutuskuntayhtymän alustava talousarvio 2021 ja investointisuunnitelma vuosille 2021-2024.
  • Talousarvio 2020 investointiosan muutos.
  • Hallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2019 esitettyyn yhteenvetoon.

Lopullinen esityslista toimitetaan sähköpostitse vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenkuntien ilmoittamille yhtymäkokousedustajille.

Kaupunginhallitus antaa koulutuskuntayhtymän talousarviosta 2021 ja investointisuunnitelmasta 2021-2024 erillisen lausunnon 19.10.2020.

Koulutuskuntayhtymä pyytää jäsenkuntia nimittämään Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen varsinaisen jäsenen ja varajäsenen 30.11.2020 mennessä sekä ilmoittamaan valitun nimen ja työsähköpostiosoitteen, johon yhtymäkokouksen esityslista liitteineen toimitetaan viimeistään neljä päivää ennen kokousta.

Perussopimuksen mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä muu kunnan toimielin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen varsinaisen edustajan ja varaedustajan nimeämistä.

Päätös

Nimitysjaosto päätti esittää kaupugninhallitukselle, että koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi nimetään Juhani Juuruspolvi ja varaedustajaksi Maria-Riitta Mällinen.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle / kaupunginhallituksen päätös tiedoksi koulutuskuntayhtymä ja ao. henkilö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.