Banneri

Nimitysjaosto, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Varajäsenen nimeäminen Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n johtokuntaan

ROIDno-2020-316

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n vuosikokous pidetään 12.2.2020. Vuosikokouksessa mm. nimetään yhdistyksen hallitus.

Kaupungin edustajana vuosikokouksessa on ollut Sanna Karhu ja hallituksessa on toiminut palvelualuepäällikkö Merja Tervo (varajäsen palvelualuepäällikkö Kai Väistö).

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n vuosikokousedustajan ja antaa toimiohjeen hallitukseen valittavasta henkilöstä ja varahenkilöstä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä vuosikokousedustajaksi Maarit Simoskan sekä päätti toimiohjeenaan, että yhdistyksen hallitukseen valitaan va. museonjohtaja Hanna Kyläniemi ja hänen varajäsenekseen Kai Väistö.

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus on 10.2.2020 § 63 nimennyt Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n vuosikokousedustajaksi Maarit Simoskan sekä antanut toimiohjeen, että yhdistyksen johtokuntaan nimetään va. museonjohtaja Hanna Kyläniemi ja hänen varajäsenekseen palvelualuepäällikkö Kai Väistö.

Kai Väistö on 12.10. saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa varajäsenen tehtävästä työtilanteensa vuoksi.

Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n vuosikokouksen ajankohta pyritään selvitetään nimitysjaoston kokoukseen mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto kuulee Lapin Metsämuseoyhdistyksen edustajaa yhdistyksen ajankohtaisista asioista sekä johtokunnan toiminnasta.

Nimitysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n vuosikokousedustajaa sekä esittää toimiohjeen varajäsenen nimeämisestä.

Päätös

Nimitysjaosto päätti siirtää asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi hallintosäännön 30 §:n perusteella.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle / kaupunginhallituksen päätös tiedoksi Lapin Metsämuseoyhdistys ry ja ao. henkilöt

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.