Banneri

Nimitysjaosto, kokous 9.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Hallintosäännön muuttaminen / 17 luku – Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

ROIDno-2017-22

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12.2019 § 110 Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 1.1.2020.

Samassa yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti, että 17 luku – Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet valmistellaan uudelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi tammikuussa.

Valtuustossa käydyssä keskustelussa nostettiin esille seuraavat palkkoihin liittyvät kohdat, joita tulisi tarkastella uudelleen:

  • lautakuntien puheenjohtajien vuosipalkkiot
  • jaostojen puheenjohtajien vuosipalkkiot (voisivat olla lautakuntien puheenjohtajien palkkioita hieman pienemmät)
  • kaupunginhallituksen puheenjohtajan palkkiot

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto käy keskustelun hallintosäännön luvusta 17 Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet.

Esitys kokouksessa.

Päätös

Nimitysjaosto kävi asiasta keskustelun ja päätti pyytää valtuustoryhmiltä kannanottoa hallintosäännön luvun 17 Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet mahdollisista muutostarpeista.

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Luottamushenkilöillä on oikeus kokouspalkkioon, korvaukseen ansionmenetyksestä sekä sijaisen tai lastenhoitajan palkkaamisesta tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvaukseen ja päivärahaan. Palkkiot ja korvaukset maksetaan luottamustehtävien hoitamisesta.

Kunnan harkinnan mukaa luottamushenkilöille voidaan myös maksaa palkkioita määräajalta sekä muita erillispalkkioita. Kunnat ovat perinteisesti maksaneet paljon ajankäyttöä edellyttävistä tehtävistä johtaville luottamushenkilöille kuukausi- tai vuosipalkkiota. Palkkiot ja korvaukset osallistumisesta muihin kuin kunnan toimielinten kokouksiin perustuvat kunnan harkintaan.

Valtuusto voi päättää, että valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä lautakuntien ja valiokuntien puheenjohtajat toimivat päätoimisina tai osa-aikaisina luottamushenkilöinä. Valtuusto päättää yleensä valinnan yhteydessä päätoimiselle ja osa-aikaiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuukausipalkasta ja korvauksista. Vuosiloma, sairausloma ja perhevapaat sekä työterveyshuollon palvelut määräytyvät samoin perustein kuin kunnan viranhaltijoilla.

Luottamushenkilöillä on oikeus saada korvausta ansionmenetyksestä ja muista kustannuksista. Ansionmenetyksen tulee olla todellinen, mutta korvauksen ei tarvitse olla täysimääräinen. Matkakustannukset korvataan pääsääntöisesti vain vakituiselta asunnolta. Hallintosäännössä voidaan määrätä, mitä kirjallisia selvityksiä tai luottamushenkilön antamia kirjallisia vakuutuksia korvausten maksa-
minen edellyttää. Hallintosäännössä määrätään myös, mikä toimielin, yleensä kunnanhallitus, on toimivaltainen ratkaisemaan palkkion tai korvauksen määrän, mikäli niiden määrästä tai perusteista syntyy erimielisyyttä.

Nimitysjaosto 13.2.2020 § 6 päätti pyytää valtuustoryhmiltä kannanottoa hallintosäännön luvun 17 Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet mahdollisista muutostarpeista.

Kuntaliiton laatima selvitys Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2017 alkaneella kaudella on liitteenä.

Liitteenä on myös vertailu C 21 kaupunkien luottamushenkilöpalkkioista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto käy keskustelun luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista ja linjaa jatkovalmistelua.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan oheismateriaaliksi valtuustoryhmien kannanotot hallintosäännön lukuun 17 Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet.

Nimitysjaosto kävi asiasta evästyskeskustelun. 

Puheenjohtaja totesi yhteenvetona, että nyt on kuultu valtuustoryhmiä ja että asian valmistelua jatketaan evästyskeskustelun pohjalta.

Nimitysjaosto merkitsi asian tiedoksi.

Maarit Simoska liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 9.13 ja Ulla-Kirsikka Vainio klo 9.15.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.