Nuorisohallitus, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Nuorisohallituksen lausunto: Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelma 2021 - 2025

ROIDno-2020-2302

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin Kulttuuriohjelman laatiminen, kulttuuripoliittisten linjausten määrittely vuosille 2021-2025, oli kulttuuripalvelujen toiminta- ja käyttötaloussuunnitelmassa vuonna 2020.

Tavoitteena on ollut työstää ohjelma, joka on kaupunkistrategian mukainen sekä kaupungin uutta brändiä ja siinä esiin nostettuja arvoja kunnioittava. Rovaniemen laajassa, osallisuutta painottaneessa brändityössä kehitettiin tavat ja kanavat toteuttaa eri ohjelmia ja hankkeita. Tätä kehitystyötä hyödynnettiin kulttuuriohjelman laatimisessa kustannustehokkaasti, mukaan lukien monikanavaisuus; erityisesti kehitettyjä eri kanavia hyödynnettiin ja pilotoitiin.

Keskeisenä ajatuksena on, että Kulttuuriohjelma kestää aikaa ja ennakoi tulevaa. Kulttuuriohjelma edistää hyvinvointia, kasvattaa elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa oivaltaen, että kulttuurin ja kulttuuristen sisältöjen keinoin voidaan yhdistää asioita ja toimijoita sekä yhteiskehittää eri sisältöjä. Olennaista on ollut luoda ohjelma, joka tarjoaa prosessin aikana ja eri kanavia hyödyntäen osallisuuden paikkoja kuntalaisille, kulttuuritoimijoille ja kaikille kiinnostuneille toimijoille, eri tahoille ja sidosryhmille. 

Ohjelmatyössä otettin huomioon uuden kuntien kulttuuritoimintalain tavoitteet, joiden toteuttamisen lähtökohtana ovat demokratia, asiakaslähtöisyys, tasa-arvo, kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu. Tavoitteet tiivistetysti:

1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen;

2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;

3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin;

4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.

Kulttuuriohjeman valmistelu toteutettiin Flatlight Creative Housen, kulttuurin ja taiteen ammattilaisten sekä Rovaniemen asukkaiden yhteisenä tekemisenä. Prosessi oli seuraava: 1. Tiedonkeruu ja kyselyt, 2. Linjanvedot, 3. Pyöreän pöydän keskustelu ja korttikampanja, 4. Ohjelman kirjoitustyö ja kommentointi, 5. Esittely ja lanseeraus. 

Ohjelman päätöksentekoprosessi etenee siten, että sivistyslautakunnan käsiteltyä ohjelman helmikuun kokouksessaan, se lähetetään lausuntokierrokselle lautakuntiin ja vaikuttamistoimielimiin, päätyen lausuntokierroksen jälkeen kaupunginhallituksen käsittelyyn. 

Nuorisohallituksen lausunto:

"Rovaniemen kaupungin Kulttuuriohjelmassa 2021-2025 otetaan hyvin huomioon, kuinka tärkeää ja olennaista on, että laadukkaita ja turvallisia kulttuuripalveluja on saatavilla  koko Rovaniemen alueella; siellä missä lapsia, nuoria ja lapsiperheitä elää ja asuu. Palvelujen tasapuolisen saatavuuden toteutuminen on erityisen tärkeää lapsiperheiden, lasten ja nuorten näkökulmasta tarkasteltuna. Kulttuurin harrastaminen tasapuolisessa, turvallisessa toimintaympäristössä kutsuu mukaan tekemään, kokemaan ja luomaan uutta läpi elämän, tukien kasvua ja yhteisöllisyyden kokemuksen syntymistä. Samalla luodaan sosiaalista pääomaa, herätetään ajatuksia, tapoja ilmentää tunteita ja oppia uutta. 

Digitaaliset palvelut lisäävät kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja siten myös laajasti yhdenvertaisuutta. Laadukkaat ammattitason etäkonsertit ja työpajat tuovat erityisesti nyt, Koronapandemia-aikana, toivottua hyvinvointia, hyvää mieltä ja luovaa tekemistä. Nuorisohallitus näkee tärkeänä, että samalla kun lasten ja nuorten kulttuurista osallisuutta edistetään, tulee ottaa huomioon esteettömyys osana palvelujen tuottamista. Erikanavaiset tuotannot, ovat hyvä keino edistää osallisuutta. Kulttuurista voi tällöin nauttia paikan päällä tai etäyhteyksien avulla.

On hienoa, että Kulttuuriohjelman 2021-2025  tekeminen on ollut osallistava prosessi, jossa on huomioitu lapset ja nuoret - päiväkodeille ja kouluille lähetettiin postikortit, joihin lapset ja nuoret tuottivat kirjoittamalla ja piirtämällä kulttuuriohjelmaan ja -kyselyyn liittyviä ajatuksiaan. Kerättyjen palautteiden, tuotosten ja toiveiden avulla toimintaa on jatkossa mahdollista kehittää laaja-alaisesti, hyödyntäen olemassa olevia verkostoja harrastus-ja kulttuuritarjonnassa ja niiden tuottamisessa. Samalla toteutetaan jo ohjelmassa olevaa ekosysteemiajattelua, jossa kaikki toimijat toimivat yhdessä, omien näkökulmien ja tavoitteiden kautta.

Rovaniemen kulttuuriympäristö kutsuu innostaen mukaan eri toimijoita toteuttamaan kulttuuriohjelman visioita tukien lasten ja perheiden ohjattua ja omatoimista harrastamista. Lasten ja nuorten osallisuuden haasteena voivat olla pitkät välimatkat ja perheiden taloudellinen tilanne. Alkuun päässyt Suomen malli harrastustustoiminnan kehittäjänä avaa myös rovaniemeläisille lapsille, nuorille ja lapsiperheille hienoja uusia harrastamisen mahdollisuuksia ja tilaisuuksia.

Nuorisohallitus näkee, että Kulttuuriohjelma 2021-2025 lisää lasten ja nuorten osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa omiin asioihin kulttuurisesta näkökulmasta. Samalla UNICEFin Lapsiystävällinen kunta-mallin mukaisesti lasten oikeus kulttuuriin edistyy."

Kokouksessa kulttuuriohjelman esittelevät kulttuurituottajat Saija Kestilä ja Leena Koponen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus kuulee kokouksessa esittelyn Rovaniemen kaupungin Kulttuuriohjelmasta vuosille 2021-2025 ja antaa edelläolevan lausuntonaan.

Päätös

Nuorisohallitus päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Sivistyslautakunta