Banneri

Nuorisovaltuusto, kokous 11.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Valtuustoaloite yhtäläiset oikeudet koulukuljetuksiin uusioperheissä

ROIDno-2020-185

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Reino Rissanen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Uusioperheet ja lasten yhteishuoltajuus ovat nykypäivää myös Rovaniemellä. Avioeron jälkeen vanhemmilla saattaa olla lapsiinsa yhteishuoltajuus, jolloin lapset asuvat vuorotellen molempien vanhempiensa luona. Moni lapsi siten asuu kahdessa kodissa. Esimerkiksi Torniossa on vuodesta 2014 alkaen kustannettu koulukuljetuksen piiriin kuuluville peruskoululaisille maksuttoman kuljetuksen molempien vanhempien osoitteesta.

Rovaniemellä ei kuitenkaan ole mahdollista saada peruskoululaisen koulukuljetusta kuin yhdestä kodista, siitä osoitteesta, joka on merkitty väestörekisterijärjestelmään vakituiseksi asunnoksi. Tämä ei vastaa monien lasten ja vanhempien tarpeeseen, vaan koulukuljetukset joudutaan kustantamaan omakustanteisesti lapsen toisesta kodista.

Vaikka Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti (KHO 14.3.2006) se, että lapsella vanhempien valitseman asumisjärjestelyn seurauksena ei ole mahdollisuutta maksuttomaan koulukuljetukseen tai sitä vastaavaan avustukseen toisen vakituisen oleskelupaikkansa osalta, on tilanne sujuvan arjen kannalta järjetön eikä nykyinen järjestelmä tunnista nykyaikaisia monimuotoisia perheitä.

Ensi sijassa tästä kärsii lapsi, mutta tilannetta arvioitaessa vanhempien välinen epätasa-arvo on huomattava, sillä vääjäämättä toiselle vanhemmalle syntyy epäoikeudenmukaisesti lapsen koulukyydeistä vastaaminen käytännössä sekä taloudellisesti. Yhteishuoltajuuden tavoite on taata molemmille vanhemmille yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet lapsestaan huolehtimiseen. Tilanne, jossa koulukyydit kohdennetaan ensisijaiseen osoitteeseen, rapauttaa yhteishuoltajuuden peruslähtökohtaa.

Yksikään eroperheen lapsi ei kuitenkaan tee yhtään enempää koulumatkoja kuin tekisi vanhempien yhdessä ollessa. Tällöin lapsen edun mukaan ei tosiasiallisesti kahdessa osoitteessa asumista saisi estää koulukyytiratkaisulla eikä liioin antaa kunnalle mahdollisuutta näennäisiin säästöihin. Tätä ei voi pitää yhtenevänä linjauksena samanaikaiselle yhteishuoltajuuteen kannustamiselle.

Rovaniemi on profiloitunut lapsiystävälliseksi kaupungiksi. Lapsen etu tulee huomioida ensisijaisesti kyseisessä asiassa. Lapsille tulee taata yhtäläiset oikeudet koulukuljetuksiin riippumatta siitä, kummasta kodistansa lapsi aamulla lähtee.

Esitämmekin, että Rovaniemellä järjestään koulukuljetuksen piiriin kuuluville peruskoululaisille maksuton koulukuljetus molempien vanhempien osoitteesta, jos heillä on yhteishuoltajuus."

Nuorisovaltuuston kannanotto valtuustoaloitteeseen:

"Nuorisovaltuusto näkee, että aloite on erittäin hyvä ja kannatettava. Tällä toimenpiteellä tullaan nykyaikaan ja ymmärretään perheiden monimuotoisuus sekä yhdenvertaisuus. Lapsen etu tulee olla ensisijainen ajattelumalli päätösten teossa."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto päättää lähettää yllä olevan kannanoton aloitteeseen koulupalveluiden palvelualuepäällikölle.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti. 

 

Tiedoksi

Koulupalveluiden palvelualuepäällikkö, valtuutettu Reino Rissanen