Nuorisovaltuusto, kokous 17.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Nuorisovaltuuston edustajan nimeäminen palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmään

ROIDno-2023-914

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi
Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunkiin esitetään perustettavaksi monialainen palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmä, jotta palvelutarpeen ennakoinnissa tulee huomioiduksi mahdollisimman laajasti erilaiset palvelutuotantoon vaikuttavat tekijät ja jotta myös valmisteluun liittyvä poliittinen ohjaus toteutuu. Ryhmä ohjaa palvelutarpeen arviointia, ennakointia ja kuntalaisten osallistamista. Ohjausryhmässä tulee olla laaja poliittinen edustus. Palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmän valmistelijoina ja esittelijänä toimivat viranhaltijat. Palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmän puheenjohtajana toimii lautakunnan puheenjohtaja. Ohjausryhmä voi kutsua kokouksiinsa eri sidosryhmiä.

Palvelutarpeen muutokset kytkeytyvät väestörakenteeseen, kaavoitukseen, yhdyskuntarakenteen kehittämiseen, syntyvyyteen sekä kaupungin ja sen eri alueiden väestömäärään muutoksiin. Palvelutarvetta arvioitaessa on huomioitava nykytilan ja lähitulevaisuuden lisäksi  kaupungin keskipitkän aikavälin kehittyminen ja muutokset. Kaupunki voi vaikuttaa  palvelutarpeen kehittymiseen omilla kehittämistoimillaan, joiden onnistuminen edellyttää monialaista suunnittelua ja yhteistyötä.

Palvelutarpeen ennakoinnilla on mahdollista vaikuttaa myös palveluverkkoratkaisuihin siten, että ratkaisuilla voidaan edistää mm. kaupungin vetovoimaisuutta kaupungin eri alueilla sekä vaikuttaa yhdyskuntarakenteeseen sekä kaupungin kehittämiseen. Palvelutarpeen ennakoinnilla voidaan vaikuttaa myös eri palvelujen kehittämiseen, palvelujen laatuun samoin kuin palvelujen yhdenvertaiseen saatavuuteen. 

Palvelutarpeen muutoksiin liittyen kaupungilla on velvollisuus käydä riittävää vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa. Vuorovaikutus toteutetaan usein erilaisilla osallistamisen menetelmillä, joissa kuntalaisten mielipiteet ja näkemykset otetaan osaksi valmistelu- ja päätösprosessia. Kuntalaisten osallistaminen jo palvelutarvetta arvioitaessa on tärkeää päätöksenteon avoimuuden ja ennakoitavuuden kannalta. 

Palveluja koskevassa päätöksenteossa tulee huomioida myös eri palveluiden integraatiovaatimukset ja asiakaslähtöisyys. Palveluiden vaikuttavuuden, laadun ja taloudellisuuden vaatimusten vuoksi eri palveluiden yhteistyötä tulee mahdollisuuksien mukaan lisätä ja yhteistyön mahdollisuus tulee huomioida eri palveluissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta perustaa palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmän. Ohjausryhmään valitaan kolme lautakunnan edustajaa, puheenjohtaja ja kaksi edustajaa. Lisäksi ohjausryhmään kutsutaan jäseniksi kaupunginhallituksen edustaja, hyvinvointilautakunnan, yhdyskuntateknisen lautakunnan ja elinvoimalautakunnan edustaja, valtuustoryhmien puheenjohtajat sekä kaupunginjohtaja. Ohjausryhmän toimikausi on kaksi vuotta, jonka jälkeen ohjausryhmän toimikautta voidaan jatkaa erikseen.

Ohjausryhmän esittelijänä toimii toimialajohtaja ja valmistelijoina toimivat palvelupäälliköt. Ohjausryhmän kokouksiin voidaan kutsua myös elinvoimatoimialan toimialajohtaja, kaavoituspäällikkö sekä kaupungininsinööri.

 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen ja nimesi ohjausryhmään puheenjohtajaksi Mari Jolangin ja edustajiksi Jaakko Raivion ja Riitta-Maija Hokkasen.

Perustelut

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 30.3.2023 § 35 perustanut palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmän, johon lisäksi pyydetään edustaja nuorisovaltuustosta.

Puheenjohtajana ohjausryhmässä toimii sivistyslautakunnan puheenjohtaja Mari Jolanki ja esittelijänä toimii sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialan toimialajohtaja Antti Lassila.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto nimeää edustajan palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmään.

Päätös

Ehdokkaaksi asettuivat Jere Ollonen, Alisa Juotasniemi, Annika Sinettä, Eelis Keränen, Walpuri Vehmas ja Jere Polvela.

Suljetussa sähköisessä vaalissa annettiin 32 ääntä, joista 3 ääntä hylättiin.
Jere Ollonen sai 8 ääntä, Alisa Juotasniemi 7 ääntä, Annika Sinettä yhden äänen, Eelis Keränen 4 ääntä, Walpuri Vehmas yhden äänen ja Jere Polvela 8 ääntä.

Ääntenlaskijoina toimivat Henrietta Kangas ja pöytäkirjantarkastaja.

Todettiin, että Jere Ollonen ja Jere Polvela saivat molemmat 8 ääntä, joten järjestetään heidän kesken suljettu sähköinen vaali.

Toisessa vaalissa annettiin yhteensä 33 ääntä, joista 1 hylättiin. Jere Ollonen sai 13 ääntä ja Jere Polvela sai 19 ääntä.

Todettiin, että nuorisovaltuusto nimeää palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmään edustajaksi Jere Polvelan.

Tiedoksi

Valittu