Nuorisovaltuusto, kokous 17.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Nuorisovaltuuston lausunto Viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelma -luonnoksesta

ROIDno-2023-1409

Perustelut

Kaupunginhallitus pyytää liitteenä olevasta Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelman 2023-2025 luonnoksesta lausunnot lautakunnilta (sivistys-, hyvinvointi-, elinvoima-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelun lautakunnat) ja vaikuttamistoimielimiltä (vanhus- ja vammaisneuvostot, nuorisovaltuusto) 31.5.2023 mennessä. Kuntalaisille, järjestöille, kaupungin muille yhteistyötahoille ja sidosryhmille sekä henkilöstölle annetaan mahdollisuus kommentoida ohjelmaluonnosta avoimen verkkokyselyn kautta.

Perustelut

Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut on laatinut viestintä-, markkinointi ja osallisuusohjelman. Ohjelma perustuu kaupunkistrategiaan 2030 ja tukee strategian toimeenpanoa. Se täsmentää kaupunkistrategian tavoitteita ja asettaa tärkeimmät viestinnän, osallisuuden ja markkinoinnin kehittämiskohteet tuleville vuosille.

Viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelma on ensimmäinen laatuaan. Edellinen viestintäohjelma on ollut voimassa vuoteen 2020. Siinä ei huomioitu osallisuutta ja markkinointia, jotka ovat tulleet uusina toimintoina viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalveluiden yksikköön tämän jälkeen. 

Ohjelman valmistelu

Viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelman valmisteluvaiheessa kerättiin tietoja kuntalaisille ja kaupungin henkilöstölle suunnatuilla viestintäkyselyillä, joissa kartoitettiin asukkaiden ja henkilöstön näkemyksiä Rovaniemen kaupungin viestinnästä, osallistumismahdollisuuksista ja markkinoinnista. Henkilöstöltä kartoitettiin myös osaamistasoa ja koulutustarpeita. 

Valmisteluvaiheessa käytiin taustakeskusteluja toimialojen johtoryhmien, alueellisten palvelujen sekä elämänkaariverkostojen kanssa heidän tarpeistaan ja haasteistaan viestinnän, markkinoinnin ja osallisuuden osa-alueilla. 

Ohjelman laatimisessa on hyödynnetty myös vuoden 2022 alussa julkaistuja vetovoima- ja mainetutkimuksen tuloksia sekä vuonna 2020 hyväksyttyä kaupunkibrändiä. 

Ohjelman sisältö

Ohjelmassa on kuvattu kunkin osa-alueen nykytila valmisteluvaiheessa kerätyn taustatiedon ja -materiaalin perusteella. Tätä kautta on tunnistettu tärkeimmät tavoitteet ja kehityskohteet viestinnälle, markkinoinnille ja osallisuudelle, sekä avattu toimenpiteitä näiden edistämiseksi. Toimenpiteitä on aikataulutettu ja priorisoitu vuositasolla.

Tärkeimmät tavoitteet 2023-2025 

Viestintä: 

1. Kuntalaisten luottamus päätösviestintään kasvaa
2. Viestimme palveluista enemmän ja oikea-aikaisemmin
3. Viestinnän saavutettavuus paranee
4. Viestintä on vuorovaikutuksellista 
5. Henkilöstön kokemat viestinnän esteet madaltuvat 

Osallisuus:

1. Lisäämme osallisuuden vaikuttavuutta ja teemme sen tulokset näkyväksi
2. Rovaniemeläiset tietävät milloin, missä ja miten voi vaikuttaa
3. Jokaiselle löytyy sopiva tapa osallistua 
4. Osallisuudesta tulee laajasti osa kaupungin toimintaa

Markkinointi: 

1. Markkinointi kehitetään luontevaksi osaksi kaupungin palveluja ja toimintaa
2. Rovaniemeläiset ovat ylpeitä kotikaupungistaan
3. Kaupungin kilpailuedut tuodaan esille yritysten ja muuttajien houkuttelemiseksi
4. Kaupunkimarkkinoinnin toimijoiden yhteistyötä parannetaan 
 
Päätöksenteon vaiheet

Ohjelmaluonnos on esitelty kaupungin johtoryhmälle 18.4.2023. Ohjelmasta on syytä pyytää lausunnot lautakunnilta ja vaikuttamistoimielimiltä. Lausunnoissa on hyvä kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: 

1. Yleishuomiot viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelman sisällöstä. 
2. Näkemys ohjelmassa esitetyistä tavoitteista. Ovatko ne tarkoituksenmukaisia? 

Kuntalaisille suunnattu kysely ja muiden sidosryhmien kanssa käydyt keskustelut ovat ohjelman tausta-aineistona, joten myös heille tarjotaan antaa mahdollisuus kommentoida ohjelmaa erillisen kyseylomakkeen kautta. 

Valmiin ohjelman hyväksyy lausuntokierroksen ja viimeistelyn jälkeen kaupunginhallitus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto laatii lausunnon kokouksessa.

Päätös

Nuorisovaltuuston lausunto koskien Rovaniemen kaupungin Viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelmaa:

Viestintä

On tärkeää, että kaupunki viestii palveluista oikea-aikaisesti. Siinä onnistuminen vaikuttaa positiivisesti myös kaikkiin muihin ohjelmaluonnoksessa esitettyihin viestinnän osa-alueisiin.

Erityisryhmille suunnatun viestinnän ja erityisryhmien tarpeet huomioon ottava viestinnän  kehittäminen on tärkeää. On olennaista osata valita parhaiten soveltuvat kanavat ja tavat viestiä, jotta esteetön pääsy tiedon äärelle on mahdollista kaikille. Tärkeää huomioida myös eri kieliryhmät ja tarjota informaatiota eri kielillä. 

Viestintä auttaa siinä, että kaikille kuntalaisille voidaan tarjota matala kynnys osallistua ja tuoda oma mielipide esiin. (osallisuus ja kuulluksi tuleminen)

Nuorisovaltuusto pitää tärkeänä, että nuoria kiinnostavia kanavia hyödynnetään. Tiktok ja IG otetaan käyttöön kaupungin viestinnässä. 

Kielen tulee olla selkeää ja ymmärrettävää.

Nuoria kiinnostavia viestinnän keinoja:

- arvonnat 
- liikuntamahdollisuuksista ja eri harrastuslajeista viestiminen
- kaupungin bussiliikenne: reitit ja aikataulut, toiveena kaikissa busseissa livesijainti. Bussiyhteyksiä myös keskustan ulkopuolelle. 

Markkinointi

On hyvä tavoite, että markkinoinnista tulee luonteva osa kaupungin toimintaa ja että markkinointiyhteistyötä tehdään esimerkiksi oppilaitosten, opiskelijajärjestöjen, yritysten ja kylien kanssa. 

Houkuttelevuus, mikä tekee Rovaniemestä houkuttelevan (markkinoinnin näkökulma)?
- vapaa-ajan aktiviteetit ja harrastukset, matalan kynnyksen mahdollisuudet ja yritysten tarjoamat palvelut, kuten pakohuoneet
- luonto, kuten Ounasvaara kuntoportaineen, piknikpaikat
- Rovaniemellä tekemistä löytyy helposti, yhdestä paikasta ja nopealla haulla, oman mielenkiinnon mukaisesti (kehittämisen kohde)
- kaupungissa on tarjolla houkuttelevia ja sopivasti toisenlaisia työpaikkoja, kuten työ tonttuna -> mainostetaan enemmän uniikkeja työtehtäviä ja työpaikkoja (myös kesä huomioiden)
- eri vuodenaikoihin liittyvä markkinointi
- kohteiden helppo löydettävyys (kuten taide- ja kulttuuritapahtumat)
- kerrotaan vierailijoille, mitä rovaniemeläiset nuoret tekevät, missä käyvät ja missä viihtyvät (nuorten arki ja oma tekeminen) 

Osallisuus

Asukkaiden osallisuuden edistämisessä on tärkeää , että kunnan toimintaan ja päätöksentekoon pääsee mukaan, osallistumaan ja että tilaisuuksia on tarjolla. 

Osallisuus on tärkeä osa kaupungin toimintaa ja päätöksentekoa. 
Tarvitaan avointa ja rakentavaa yhteistä keskustelua.

Olennaista osallisuustoiminnassa on, että osallistujalla on tunne siitä, että hän voi aidosti osallistua (osallisuuden kokemus)

Nuorten vaikuttamisen paikkoja arjessa: 
- vaikuttaminen kouluissa (vaikuttaminen nuorten arjessa),
- vaikuttaminen nuorisotiloissa (vaikuttaminen nuorten vapaa-ajalla), 
- vaikuttaminen osana tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä (kuten liikunta- ja urheilutapahtumat)
 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus