Nuorisovaltuusto, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kaupunkistrategia 2030 - nuorisovaltuuston työpaja

ROIDno-2021-1329

Valmistelija

  • Samppa Määttä, erityissuunnittelija, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki on käynnistänyt vuoden 2021 alussa uuden kaupunkistrategian laadinnan. Alkuvaiheessa kaupungin ylin johto ja kaupunginhallitus ovat tehneet määrittelytyötä strategian laadintaprosessiin liittyen. Tämän jälkeen 22.3.2021 pidettiin valtuustoseminaari, jossa valtuutetut ja viranhaltijat kävivät keskustelua muun muassa siitä, millainen kaupunki Rovaniemen halutaan olevan vuonna 2021. Strategiaprosessi etenee vaihe vaiheelta siten, että uusi kaupunkistrategia hyväksytään kaupunginvaltuustossa maaliskuussa 2022.

Strategian määrittelyvaiheessa Nuorisovaltuusto nähtiin sellaisena toimielimenä, joka on tärkeä ottaa mukaan strategian laadintaan jo prosessin alkuvaiheessa. Tässä nuorisovaltuuston strategiatyöpajassa on tavoitteena hahmottaa, millainen on tulevaisuuden Rovaniemi vuonna 2030 erityisesti nuorten näkökulmasta. Materiaalia hyödynnetään osana uuden kaupunkistrategian laadintaa.

Kuntaliiton määritelmän mukaan kuntastrategia (=kaupunkistrategia) on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Kunnalla tulisi olla vain yksi varsinainen strategia – valtuuston hyväksymä kuntastrategia – josta kaikki sen keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen voidaan johtaa. Lisäksi kunta tarvitsee usein poikkihallinnollisia strategian toteuttamisohjelmia, jotka laaditaan linjassa kuntastrategian kanssa ja sen tavoitteita tukemaan ja toteuttamaan. 

Kuntalain mukaan kunnnan perustehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Laki määrittää lisäksi, että kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;

2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;

3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;

4) omistajapolitiikka;

5) henkilöstöpolitiikka;

6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto toteuttaa työpajan, jonka teemana  on "Tulevaisuuden Rovaniemi".

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Samppa Määttä