Nuorisovaltuusto, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Nuorisovaltuuston lausunto: Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Rovaniemellä 2021-2025

ROIDno-2021-1421

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungissa on yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa valmisteltu Lasten Rovaniemi - lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Asiakirjassa linjataan keskeisiä moniammatillisia ja -alaisia valintoja vuosille 2021-2025 ja esitetään toimenpiteitä lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi Rovaniemellä. Yhteisenä tavoitteena on kehittää Rovaniemestä kaupunki, jossa lapsista ja nuorista kasvaa hyvinvoivia, onnellisia, aktiivisia ja vastuullisia kansalaisia.

Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelman taustalla ovat YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, kansallinen lainsäädäntö ja lapsistrategia, valtakunnalliset lapsi-, perhe- ja nuorisopolitiikkaa käsittelevät asiakirjat, Rovaniemen kaupunkistrategia ja hyvinvointisuunnitelma sekä monet muut kaupungin toimintaa ohjaavat ohjelmat ja asiakirjat.

Lasten Rovaniemi - lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelman onnistunut toteutuminen edellyttää muun muassa lasten, lapsiperheiden ja nuorten osallisuuden edistämistä sekä lapsivaikutusten arviointia koko kaupungin ja sen palveluiden suunnittelussa. Sujuva arki sisältää hyvin toimivia, helposti saavutettavia, oikea-aikaisia ja ennaltaehkäiseviä palveluita.  

Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vision taustalla on ajatus siitä, että lapsen hyvä arki on yhteinen asiamme ja vision mukaisesti vuonna 2025 Rovaniemi on Suomen lapsiystävällisin ja nuorisomyönteisin kotikaupunki, jossa jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa ja saada valmiuksia hyvään ja onnelliseen elämään. Suunnitelman valmistelutyö on toteutettu moniammatillisesti ja ennen päätöksentekoa pyydetään lausunnot vaikuttajaryhmilta ja lautakunnilta. 

Nuorisovaltuuston lausunto:

Nuorisovaltuusto näkee, että Lasten Rovaniemi - lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tehty monipuolisesti ja moniammatillisesti. Siinä on mietitty niin konkreettiset toimenpiteet kuin myös strategiset periaatteet, nivoen ne yhteen kaupungin toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin. Erityisen ilahduttavaa on, että hyvinvointisuunnitelma keskittyy juuri niihin asioihin, jotka nuorisovaltuusto on asettanut toimikaudelleen tavoitteiksi eli harrastusmahdollisuuksien kehittämisen ja nuorten kokonaishyvinvoinnin kehittämisen erityisesti mielenterveyden osalta. 

Nuorisovaltuusto haluaa kiinnittää huomiota kaupunkisuunnittelun kanssa tehtävään yhteistyöhön erityisesti julkisen liikenteen osalta, jotta lasten ja nuorten harrastustoiminnan saatavuus ja saavutettavuus paranevat.

“Vuonna 2025 Rovaniemi on Suomen lapsiystävällisin ja nuorisomyönteisin kotikaupunki, jossa jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa ja saada valmiuksia hyvään ja onnelliseen elämään.”  Suunnitelman visio on kunnianhimoinen, mutta kaikkien toimenpiteiden toteutumisen jälkeen mahdollinen.

Suunnitelmaan tulee tehdä selkeä jalkauttamissuunnitelma sekä tehdä seurantaa vuositasolla. Nuorisovaltuusto näkee, että lapset, lapsiperheet ja nuoret tulee ottaa aktiivisina toimijoina mukaan ohjelman toteuttamisen eri vaiheisiin, jolloin saadaan käsitys siitä, kuinka suunnitelma aidosti toimii lasten, lapsiperheiden ja nuorten arjessa ja arjen tukena. Yhdessä tehden, suunnitelmassa esitettyjen  toimenpiteiden ja Lapsiystävällinen kunta-toimintasuunnitelman kanssa, lasten ja nuorten osallisuus ja hyvinvointi lisääntyy seuraavalla nelivuotiskaudella oleellisesti Rovaniemellä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto antaa yllä olevan lausunnon Lasten Rovaniemi - lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021-2025 luonnokseen.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Nella Sepänheimo