Nuorisovaltuusto, kokous 2.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Nuorisovaltuuston edustajien valinta harrastamisen Suomen malli Rovaniemellä hankkeen -ohjausryhmään

ROIDno-2020-3577

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Harrastamisen Suomen malli on Rovaniemen kaupungin koulu-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden yhteinen kehittämishanke. Hankkeessa kehitetään harrastustoiminnan kokonaisuutta peruskouluikäisten koulupäivien yhteyteen. Tarkoituksena on kehittää pilotissa rakennettua paikallista Rovaniemen mallia, jossa taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mieluisaan maksuttomaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä.

Harrastamisen Suomen mallin vaikuttavuuden arvioinnissa voidaan käyttää hyödyksi useita määrällisiä ja laadullisia mittareita. Harrastekerhojen määrät, ikäryhmäkohtaiset osallistujamäärät ja säännöllisen osallistumisen määrät tilastoidaan. Näiden määrällisten mittareiden seuraaminen on tärkeää, sillä lasten ja nuorten harrastustoimintaan osallistumisen ja siihen sitoutumisen taso kertoo osittain myös toiminnan laadukkuudesta. Lisäksi tilastoidaan opettajien ja terveydenhoitajien kirjoittamien harrastusreseptien määrä, jolla seurataan vähän tai ei lainkaan harrastavien lasten ja nuorten harrastuksiin ohjautumista.

Laadullista tietoa kerätään erilaisten palautteiden muodossa. Palautetta halutaan saada usealta eri taholta; lapsilta ja nuorilta, heidän huoltajiltaan sekä koulun henkilökunnalta. Hankkeen lopussa ryhmiin osallistuvilta lapsilta ja nuorilta kerätään vielä erikseen palautetta ikäryhmälle sopivalla tavalla. Tämän lisäksi, ensi lukuvuonna tehtävässä koululaiskyselyssä pyritään selvittämään osallistuneiden ja osallistumattomien ajatuksia harrastamiseen liittyen. Koululaiskyselyllä etsitään vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: onko oppilas osallistunut aiemmin koululla toimiviin harrastusryhmiin, mikä saisi osallistumaan ja mikä on osallistuneiden mielestä ollut harrastuksissa hyvää ja missä olisi kehitettävää? Eri mittareiden avulla todennettujen tulosten avulla näemme, ovatko valitut toimintatavat olleet toimivia ja saatiinko niillä aikaan toivotut tulokset. Tulosten pohjalta pystymme suunnittelemaan ja kehittämään toimintaa seuraavina lukuvuosina. Hankkeen ohjausryhmä seuraa hankkeen etenemistä koko hankeajan aikana ja tarkastelee tuloksia sen jälkeen.

Hankkeen ohjausryhmään Rovaniemen nuorisopalvelut pyytää nimeämään nuorisovaltuustosta edustajan ja varaedustajan. Mikäli ehdokkaita edustajiksi on useita, niin valinta suoritetaan henkilövaalilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto valitsee harrastamisen Suomen malli Rovaniemellä hankkeen ohjausryhmään edustajan ja varaedustajan. 

Päätös

Harrastamisen Suomen malli Rovaniemellä hankkeen ohjausryhmään edustajaksi asettuivat ehdolle Miko Storman ja Ritesh Pulkamo.

Koska ehdolle asettui kaksi ehdokasta, puheenjohtaja totesi, että suoritetaan suljettu sähköinen vaali.

Suljetussa sähköisessä vaalissa annettiin 33 ääntä. Miko Storman sai 24 ääntä ja Ritesh Pulkamo sai 9 ääntä. Ääntenlaskijoina toimivat Anne Luiro ja Merja Tervo.

Puheenjohtaja totesi, että Suomen malli Rovaniemellä hankkeen ohjausryhmään edustajaksi on valittu edustajaksi Miko Storman ja varaedustajaksi Ritesh Pulkamo.

Tiedoksi

Valitut, Laura Rapakko