Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Ikäihmisten palvelut / Kotona asumista tukevien palvelujen ja palveluasumisen sääntökirja

ROIDno-2019-1057

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Ikäihmisten palvelualueella on ollut käytössä palveluseteli kotihoidossa, omaishoidossa, palveluasumisessa (tavallinen) ja tuetussa asumisessa (Petu 22.11.2017 ). Palveluseteli laajeni 1.1.2020  tehostettuun palveluasumiseen ja nykyinen sääntökirja ( Petu 30.10.2019) sisältää omaishoidon, kotihoidon ja asumispalveluiden palvelusetelit.  Nyt päivitettyyn sääntökirjaan on tehty sisällöllisiä tarkennuksia ja täydennyksiä, lisätty tilapäisen ja säännöllisen kotipalvelun palveluseteli ja päivätoiminnan palveluseteli. Palveluseteleiden arvot ovat ennallaan, mutta asumispalveluissa on nostettu tuottajaa sitovan kattohinnan arvo.  Sääntökirjassa Rovaniemen kaupunki  määrittää ikäihmisten palvelualueella palveluseteleillä hankittavien palvelujen tuottamisehdot, joita palvelusetelituottajan edellytetään sitoutuvan noudattamaan. Kaupunki käyttää Vaana Oy:n sähköistä palvelusetelijärjestelmää. 

Asumispalvelussa palveluseteliin siirtyminen oli  tänä vuonna merkittävä järjestämistavan muutos.  Tuottajien siirtyminen palveluseteliin on tapahtunut laajasti.Palvelusetelin piirissä on asumispalveluissa noin  294 asiakasta. Osalle asukkaista turvattiin asumisen ja hoivan jatkuvuus asiakaskohtaisella ostopalvelusopimuksella siirtymävaiheessa.  Päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotolla tuetaan vaihtoehtoisten palvelujen syntymistä mm. omaishoitajille. 

Vuoden 2021 talousarviossa on kotihoidon ja omaishoidon palveluseteliin varattu 325 000 € ja asumispalvelujen palveluseteliin ja ostopalveluihin 11,3 M€. 

Sääntökirjan rakennetta on muutettu luettavampaan muotoon ja tarkennettu joitain sisällöllisiä kohtia saadun palautteen pohjalta.

Kotona asumista tukevissa palveluissa keskeisimmät muutokset:

- Sääntökirjaan on lisätty tilapäisen ja säännöllisen kotipalvelun palveluseteli       

- Käyttöön otetaan  päivätoiminnan palvelusteli       

- Täydennetty palvelukuvauksia ja RAI- arviointivälineistön käyttöä palveluissa 

- Palvelusetelien arvo kotona asumista tukevissa palveluissa on muutettu siten, että kotihoito rinnastuu kotisairaanhoidon palvelustelin arvoon ja aikaisempi kotihoidon palvelusetelin arvo on kotipalvelun palvelusetelin arvo. 

 

Tilapäisen kotipalvelun palvelusetelin arvo on 22 €/tunti (kiinteähintainen) 

Tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotihoidon palvelusetelin arvo on 27 €/tunti (kiinteähintainen) 

Säännöllisen kotipalvelun, kotihoidon tai kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen mukaan. Alin palvelusetelin arvo on 7 €/tunti ja korkein 31 €/tunti (tulosidonnainen) 

Kotihoitoon asumisyksikössä on määritelty palveluntuottajaa sitova kattohinta palvelulle. Kattohinta on  edelleen 34 €/ tunti kaikissa setelimuodoissa.

- Päivätoiminnan palvelusetelin arvo on 40 €/ päivä ja osapäivätoiminnan palvelusetelin arvo 25 €/päivä.

Asumispalveluissa keskeisimmät muutokset: 

- Palveluille määritelty palvelusetelien maksimiarvot ovat  nyt olleet myös hintakattona palvelutuottajan hinnoittelulle. Tätä on muutettu siten, että palveluntuottajaa sitova palveluasumisen hinta voi olla korkeampi, kuitenkin enintään 58 €/vrk  ja tehostetun palveluasumisen hinta voi olla korkeampi, kuitenkin enintään 110 €/vrk.

Palveluasumisen palvelusetelin maksimiarvo on edelleen 55 € / vrk (tulosidonnainen) ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelin maksimiarvo 105 € / vrk (tulosidonnainen). Erityistä hoitoa vaativissa tilanteissa (esim. saattohoito, jossa palkataan lisää henkilökuntaa) on mahdollisuus harkinnanvaraisesti korottaa palvelusetelin vuorokausihintaa 35 €:lla

- Sääntökirjassa on luovuttu tuottajan velvoitteesta kirjata päivittäiset asiakastiedot kaupungin asiakas- ja potilastietojärjestelmään (Lifecare) huomioiden tuleva Sosiaalihuollon Kanta-uudistus. Sääntökirjassa on kuitenkin velvoite osittaiseen Lifecaren käyttöön. 

Palvelujen sisältö ja laatu vastaavat entisen sääntökirjan vaadittua laatutasoa. Palveluasumisessa välittömään asiakas- ja hoiva/hoitotyöhön osallistuvan henkilöstömitoituksen tulee olla 0,3 yhtä asukasta kohti ja tehostetussa palveluasumisessa 0,62 yhtä asukasta kohti.  

Sääntökirjaan on lisätty palvelusetelien arvon tarkistamisperusteet vuodesta 2022 lukien. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen Ikäihmisten palvelualueen Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjan käyttöön 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on 12.11.2020 päättänyt käyttää otto-oikeutta perusturvalautakunnan päätökseen § 127 (28.10.2020). Puheenjohtajan näkemyksen mukaan lautakunta ei ole riittävällä tavalla pystynyt punnitsemaan sääntökirjan muutosten vaikutuksia yksittäisiin kuntalaisiin.

Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta on kokouksessaan 28.10.2020 §127 (Ikäihmisten palvelut / kotona asumista tukevien palvelujen ja asumisen sääntökirja) käsitellyt ikäihmisten palveluasumisen palvelusetelitoiminnan sääntökirjaa. Lautakunta päätti kokouksessaan esityksen mukaisesti muuttaa asumispalveluiden palvelusetelin vuorokausihinnoittelua siten, että yrittäjän vuorokausihinnoittelun kattohintaa nostettiin 105 eurosta 110 euroon. Muutoksen jälkeen  asiakkaalle myönnetyn setelin maksimiarvo on  edelleen 105 €, mutta  tuottajilla on mahdollisuus periä asiakkailtaan tuottamistaan palveluista 1-5 € / vrk maksimiarvoa enemmän (106-110 € / vrk). Kotihoidon palveluille asumisyksikössä on säädetty kattohinta 34€/tunti, muilta osin kotihoidon palveluntuottajien hinnoittelua ei ole säädelty. 

Asumispalveluiden yksityiset palvelut on 1.1.2020 alkaen on järjestetty pääsääntöisesti (palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen) palvelusetelillä. Tavoitteena järjestämistavan muutoksessa oli parantaa asiakkaan asemaa: asiakkaan valinnanvapaus korostuu ja asiakkailta perittävien maksujen käytännöt yhtenäistettiin, mikä osaltaan lisäsi asiakkaan tasavertaista kohtelua oman toiminnan ja yksityisten palvelujen kesken. 

Vuonna 2020 kaupunki rajasi palveluntuottajien mahdollisuutta hinnoitella vuorokausihintaa päättämällä 105 €:n ja 55 €:n hintakatosta. Tämä käytäntö ei ole tavallinen menettely niissä kaupungeissa, joissa palveluasumisen palveluseteli on käytössä. Kaupunki on määritellyt myös maksimihinnan ateriapäivälle, palveluasumisen yöhoidolle ja saattajamaksulle.  Hintakatolla ja muilla hintojen määrittelyllä on säädelty asiakkaille syntyvää maksurasitusta mahdollisimman yhdenvertaiseksi. Asukkaiden vuokra perustuu vuokrasopimukseen ja vuokramenot vaihtelevat yksiköittäin. 

Kattohinnan muutoksen jälkeen 1.1. 2021 alkaen palveluntuottajalla olisi mahdollisuus hinnoitella palvelu palvelusetelin maksimihintaa korkeammaksi. Valtakunnallisesti vuorokausihinnat vaihtelevat karkeasti 97-130€ välillä riippuen kaupungista, joten seteliarvona 105 € on valtakunnallista keskiarvoa. 

Kattohinnan jouston tavoitteena on kilpailun mahdollistaminen.Palveluntuottajalla on mahdollisuus tuottaa halutessaan lisäarvopalvelua/ laatua ja asiakkaan valintamahdollisuudet lisääntyvät. .  Palveluntuottajia on pyydetty 31.11.2020 mennessä ilmoittamaan mahdolliset uudet hinnat. Kaikkien seteliyritysten ei oleteta nostavan hintaa kattohintaan.  Setelijärjestelmässä asiakkaalla on mahdollisuus valita palveluntuottaja joko julkiselta (kaupungin) palveluntuottajalta tai muulta setelitoiminnan piirissä olevalta tuottajalta. 

Palveluasumisen asiakkaan kokonaiskustannuksiin vaikuttaa setelin hinnan lisäksi asunnon vuokra. Asunnon rakentamisen rahoituksessa on voitu käyttää ARA-rahoitusta, mikä osaltaan laskee vuokran hintaa. Asumiskustannuksiin  vaikuttaa myös asiakkaan asumistuen suuruus tuloista ja varallisuudesta riippuen. Asiakkaalta perittävä kokonaishinta voi siten vaihdella eri tuottajien kesken, mukaan lukien kaupungin oma toiminta.

Esimerkki palvelusetelin arvon määräytymisestä 

Setelinarvo: 105€-(((bruttotulot esim. 2017,67€-588€)x0,45)x12:365)=83,85€

Omavastuu: 105€-83,85€=21,15€/vrk x 30,4=642,96€/kk.

Vuokra vaihtelee esim. 490€  - 641 €

Ateria: 16.10 € (harkinnanvaraisten asiakasmaksujen hinnaston mukainen)

 

Asiakkaan palvelusetelin arvon määräytyminen, jos yrittäjän hinta on 110 €/ vrk (2021) 

Setelinarvo: 105€, (indeksivähennys 588€ voi muuttua)   =83,85€

Omavastuu: 110€-83,85€=26,15€/vrk x 30,4= 794,96€

Vuokra vaihtelee esim.. 490€ - 641 €

Ateria: 16,10€ (harkinnanvaraisten asiakasmaksujen hinnaston mukainen)

Asiakkaiden palvelusetelin arvoa voidaan harkinnanvaraisesti korottaa ( Petultk 28.10.2020,§ 125 ). Tämän vuoden seurannan mukaan palvelusetelin arvoa on korotettu  30 - 35  %:lla palveluasumisen asiakkaista. Marraskuussa 12 asiakasta sai  maksimiarvon eli 105 €/vrk palvelusetelin. Harkinnassa huomioidaan asiakkaan käytössä olevat nettotulot ja tosiasialliset menot mm. lääkemenot, terveydenhuollon menot, entisen asunnon kustannukset puoli vuotta siirtymävaiheessa.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että mikäli yrittäjät nostavat hintojaan kattohintaan,  asiakkaan nettotuloista ja muista tosiasiallisista menoista (vuokra,lääkemenot, terveydenhuollon menot, entisen asunnon kustannukset puoli vuotta siirtymävaiheessa) riippuen korotus kohdistuu joko asiakkaan maksettavaksi tai se huomioidaan palvelusetelin arvoa harkinnanvaraisesti korottamalla.

Mikäli palvelusetelien maksimiarvot korotetaan 110 € ja 55 €  merkitsee se noin 500 000 € kustannuksia vuonna 2021. Kaupunki on pitänyt 0,62 mitoituksen tehostetussa palveluasumisessa ennallaan, eikä siis ole nostanut mitoitusta.  Näin ollen perustetta henkilöstökustannusten noususta palvelusetelin arvon korottamiselle ei nähty.  Kattohinnan korottaminen tuli kuitenkin joidenkin yrittäjien kanssa kynnyskysymykseksi palvelusetelillä toimimiseksi. Perusturvalautakunta on osana vuoden 2021 talousarviota siirtänyt setelille yhden oman yksikön toiminnan, koska tällä hetkellä oma toiminta on n. 20-30 % kalliimpaa kuin setelitoiminta. Oman toiminnan määrää lisätään jatkossa ikäihmisten uusien asumispalvelujen käyttöönoton yhteydessä.

Otto-oikeutta käyttämällä asia on tullut kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kokonaan. Kaupunginhallitus ei ole sidottu alemman viranomaisen tekemään ratkaisuun. Kaupunginhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen.

Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös taikka aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa, tai asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.

Toimialajohtaja Antti Lassilan esitys:

Kaupunginhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteluun ja käsiteltäväksi perusturvalautakuntaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian perusturvalautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Johanna Lohtanderia.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

 Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa 28.10.2020 kokouksessaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on 12.11.2020 päättänyt käyttää otto-oikeutta perusturvalautakunnan päätökseen § 127 (28.10.2020). Puheenjohtajan näkemyksen mukaan lautakunta ei ole riittävällä tavalla pystynyt punnitsemaan sääntökirjan muutosten vaikutuksia yksittäisiin kuntalaisiin. Kaupunginhallitus palautti kokouksessaan 7.12.2020 asian perusturvalautakunnan käsiteltäväksi.

Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 28.10.2020, § 127 esityksen mukaisesti muuttaa asumispalveluiden palvelusetelin vuorokausihinnoittelua siten, että yrittäjän vuorokausihinnoittelun kattohintaa nostettiin tehostetussa palveluasumisessa 105 eurosta 110 euroon ja palveluasumisessa 55 eurosta 58 euroon. Muutoksen jälkeen asiakkaalle myönnetyn setelin maksimiarvo on edelleen 105 €, mutta tuottajilla on mahdollisuus periä asiakkailtaan tuottamistaan palveluista 0-5 € / vrk maksimiarvoa enemmän (yli 105 - 110 € / vrk).  Palveluasumisessa tuottajan mahdollisuus periä asiakkaalta palvelusta vastaavasti 0 -3 €/vrk palvelusetelin maksimiarvoa enemmän. Kotihoidon palveluille asumisyksikössä on säädetty kattohinta 34 €/tunti, muilta osin kotihoidon palveluntuottajien hinnoittelua ei ole säädelty. 

Asumispalveluiden yksityiset palvelut on 1.1.2020 alkaen on järjestetty pääsääntöisesti (palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen) palvelusetelillä. Tavoitteena järjestämistavan muutoksessa oli parantaa asiakkaan asemaa: asiakkaan valinnanvapaus korostuu ja asiakkailta perittävien maksujen käytännöt yhtenäistettiin, mikä osaltaan lisäsi asiakkaan tasavertaista kohtelua oman toiminnan ja yksityisten palvelujen kesken. 

Vuonna 2020 kaupunki rajasi palveluntuottajien mahdollisuutta hinnoitella vuorokausihintaa päättämällä 105 €:n ja 55 €:n hintakatosta. Tämä käytäntö ei ole tavallinen menettely niissä kaupungeissa, joissa palveluasumisen palveluseteli on käytössä. Kaupunki on määritellyt myös maksimihinnan mm. ateriapäivälle, palveluasumisen yöhoidolle ja saattajamaksulle. Valtakunnallisesti vuorokausihinnat vaihtelevat karkeasti 97 – 130 € välillä riippuen kaupungista, joten seteliarvona 105 € on valtakunnallista keskiarvoa. Hintakatolla ja muilla hintojen määrittelyllä on säädelty asiakkaille syntyvää maksurasitusta mahdollisimman yhdenvertaiseksi. Asukkaiden vuokra perustuu vuokrasopimukseen ja vuokramenot vaihtelevat yksiköittäin.

Pidemmällä aikavälillä vapaampi hinnan määrittely ja riittävästi toimijoita alueella mahdollistaa parhaimmillaan aidon kilpailun laadulla ja hinnalla.

Palveluasumisen asiakkaan kokonaiskustannuksiin vaikuttaa setelin hinnan lisäksi asunnon vuokra. Asunnon rakentamisen rahoituksessa on voitu käyttää ARA-rahoitusta, mikä osaltaan laskee vuokran hintaa. Asumiskustannuksiin vaikuttaa myös asiakkaan asumistuen suuruus tuloista ja varallisuudesta riippuen. Asiakkaalta perittävä kokonaishinta voi siten vaihdella eri tuottajien kesken, mukaan lukien kaupungin oma toiminta

Kattohinnan korottaminen tuli kuitenkin joidenkin yrittäjien kanssa kynnyskysymykseksi palvelusetelillä toimimiseksi. Perusturvalautakunta on osana vuoden 2021 talousarviota siirtänyt setelille yhden oman yksikön toiminnan. Tällä hetkellä oma toiminta on n. 20 - 30 % kalliimpaa kuin setelitoiminta. Oman toiminnan määrää lisätään jatkossa ikäihmisten uusien asumispalvelujen käyttöönoton yhteydessä.

Asiakkaiden palvelusetelin arvoa voidaan harkinnanvaraisesti korottaa (Petultk 28.10.2020,§ 125 ). Tämän vuoden seurannan mukaan palvelusetelin arvoa on korotettu 30 - 35  %:lla palveluasumisen asiakkaista. Marraskuussa 12 asiakasta sai maksimiarvon eli 105 €/vrk palvelusetelin. Harkinnassa huomioidaan asiakkaan käytössä olevat nettotulot ja tosiasialliset menot mm. lääkemenot, terveydenhuollon menot, entisen asunnon kustannukset puoli vuotta siirtymävaiheessa. 

Kaupunki on pitänyt 0,62 mitoituksen tehostetussa palveluasumisessa ennallaan, eikä siis ole nostanut mitoitusta.  Näin ollen perustetta mitoituksen muutoksista johtuen palvelusetelin arvon korottamiselle ei nähty, mutta työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset 2020 – 2021 nostavat palvelutuottajien kustannuksia.

Valmistelussa on nyt huomioitu n. 2,8 % korotus palvelusetelin enimmäisarvoon.  Tehostetun palveluasumisen setelin maksimiarvoksi esitetään 108 €/ vrk ja palveluasumisen setelin maksimiarvoksi 57 €/vrk. Taulukossa on esitetty tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon ja omavastuun määräytyminen esimerkinomaisesti eri tuloluokissa.

               

Asiakkaan bruttotulo € / kk

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Omavastuu /kk  

185,4

410,4

635,4

860,4

1085,4

1310,4

1535,4

Omavastuu €/ vrk (jakajana 30,4 vrk)

6,1

13,5

20,9

28,3

35,7

43,1

50,5

Setelin arvo/vrk (108 € - omavastuu )

101,9

94,5

87,1

79,7

72,3

64,9

57,5*

 

Esimerkki tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon määräytymisestä

Setelin enimmäisarvo105 €/vrk (nykyinen tilanne)

Asiakkaan setelin arvo = 105€ - (((bruttotulot esim. 2017,67€-588€)x0,45)x12:365) = 83,85€

Omavastuu: 105€ - 83,85€ = 21,15 €/vrk x 30,4 = 642,96 €/kk.

Jos palvelusetelin enimmäisarvo on 108 €

Asiakkaan setelin arvo = 108 €- (((bruttotulot esim. 2017,67€-588€)x0,45)x12:365) = 86.85 € vrk

Omavastuu: Tuottajan hinta 110 € /vrk  110 €/vrk - 86,85€ = 23,15€/vrk x 30,4 = 703,76 €/kk

                    Tuottajan hinta 108 €/vrk   108/vrk - 86,85 €/vrk = 21,15 €/ vrk x 30.4 = 642,96 €/kk  

Yhteenvetona voidaan todeta, että mikäli yrittäjät nostavat hintojaan kattohintaan, asiakkaan nettotuloista ja muista tosiasiallisista menoista (vuokra, lääkemenot, terveydenhuollon menot, entisen asunnon kustannukset puoli vuotta siirtymävaiheessa) riippuen korotus 1-2 € /vrk kohdistuu joko asiakkaan maksettavaksi omavastuuosuudessa tai se johtaa palvelusetelin arvon harkinnanvaraiseen korottamiseen. Mikäli tuottajan hinta ei ylitä palvelusetelin arvon maksimiarvoa, palvelumaksun osalta asiakkaan omavastuuosuuteen ei tule tästä johtuen muutosta.

Palvelusetelin enimmäisarvon korottaminen lisää samassa suhteessa kustannuksia. Mikäli palvelusetelien enimmäisarvot korotetaan kattohintoihin 110 € ja 58 € merkitsee se noin 500 000 € kustannuksia vuonna 2021.  Palvelusetelin arvon enimmäismäärän korottaminen n. 2,8 %:lla arvioidaan lisäävän kustannuksia n. 350 000 – 400 000 €, jota ei ole huomioitu vuoden 2021 talousarviossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen Ikäihmisten palvelualueen Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjan käyttöön 1.1.2021 alkaen sillä muutoksella, että

Tehostettu palveluasuminen    setelin maksimiarvo on 108 €/ hoitovuorokausi ja

Palveluasuminen                      setelin maksimiarvo on 57 €/hoitovuorokausi

Päätös

Erkki Virtanen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 16:14.

Henri Ramberg esitti Hilpi Aholan ja Pirita Nenosen kannattamana, että

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen Ikäihmisten palvelualueen Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjan käyttöön 1.1.2021 alkaen sillä muutoksella että:
Tehostettu palveluasuminen setelin maksimiarvo on 108 €/ hoitovuorokausi 
Palveluasuminen setelin maksimiarvo on 57 €/hoitovuorokausi. 
Vastaavasti sivun 51 viimeisen kappaleen tekstiin muutetaan hintakaton maksimiarvot vastaamaan palvelusetelin maksimiarvoja eli seuraavasti sivulle 51: ”– – hintakaton, joka palveluasumisessa 57€/vrk ja tehostetussa palveluasumisessa 108 €/vrk."

Perusturvalautakunta piti tauon klo 17:16-17:31.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esittelijän pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, joten asiasta on äänestettävä

Perusturvalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat esittelijän esityksen kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Rambergin esityksen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7 ) Jaa -ääntä, ja neljä (4)  Ei -ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut perusturvalautakunnan päätökseksi.

Henri Ramberg jätti asiasta seuraavan eriävän mielipiteen: 
Asiakkaalle koituvia kustannuksia ei saisi korottaa.

Äänestystulokset

  • Jaa 7 kpl 64%

    Sanna Luoma, Arto Köngäs, Riitta-Maija Hokkanen, Asko Peuraniemi, Mikko Lindroos, Erkki Virtanen, Marjo Rundgren

  • Ei 4 kpl 36%

    Pirita Nenonen, Päivi Alanne-Kunnari, Hilpi Ahola, Henri Ramberg

Tiedoksi

Palvelualueen palveluesimiehet, asiakasmaksuyksikkö