Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Palveluhankinta Eduro- säätiön 2021

ROIDno-2020-3802

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Eduro-säätiö on osa Rovaniemen kaupunkikonsernia. Sen perustehtävänä on toimia hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen ohjauspalveluja tuottavana asiantuntijaorganisaationa. Säätiön tuottamilla palveluilla edistetään asiakkaiden osallisuutta, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä koulutus- ja työelämään sijoittumista sekä ehkäistään syrjäytymistä.

Vuonna 2020 Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta on hankkinut Eduro-säätiöltä järjestämisvastuulleen kuuluvia sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja siinä mainittujen erityislakien mukaisia sosiaalipalveluita seuraavasti:

1. Kuntouttavan työtoimintalain (189/2001) mukaista kuntouttavaa työtoiminta-palvelua.
2. Sosiaalihuoltolain (710/1982) ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukaista työtoiminta-palvelua.
3. Sosiaalihultolain (1301/2014) mukaista sosiaalisen kuntoutuksen-palvelua ja kokonaisvaltaista työ- ja toimintakyvyn arviointi-palvelua nuorille ja nuorille aikuisille.

Perusturvalautakunnan määrärahavaraus vuodelle 2020 säätiöltä harkittaviin sosiaalipalveluihin on ollut yhteensä 1 231 320 €. Säätiön ja Rovaniemen kaupungin välisen palvelujen hankintasopimuksen mukaan edellä mainitut sosiaalipalvelut jakautuvat palvelutuotteisiin ja säätiö tuottaa palvelut Rovaniemen kaupungin osoittamille asiakkaille kaupungin hyväksymien palvelunkuvausten mukaisesti.

Säätiön tuottamien sosiaalipalveluiden piirissä on vuonna 2020 lokakuun loppuun mennessä ollut yhteensä 252 asiakasta, joista nuorten sosiaalipalveluiden piirissä on ollut 36 henkilöä, sosiaalihuoltolain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaiseen työtoimintaan on osallistunut yhteensä 102 henkilöä ja kuntouttavaan työtoimintaan 114 henkilöä.

Vuodelle 2021 perusturvalautakunta on varannut määrärahaa lakisääteisten sosiaalipalvelujen hankintaan säätiöltä yhteensä 1 031 320 € jakautuen seuraaviin palveluhankintoihin:
1. Kuntouttavan työtoimintalain (189/2001 ja 702/2020) mukainen kuntouttava työtoiminta-palvelu 379 000 €.
2. Sosiaalihuoltolain (710/1982) ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukainen työtoiminta-palvelu 485 000 €.
3. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen sosiaalisen kuntoutuksen-palvelua ja kokonaisvaltaista työ- ja toimintakyvyn arviointi-palvelua nuorille ja nuorille aikuisille 167 320 €.

Sosiaalihuollon lakisääteisten palveluiden järjestäminen perustuu kaupungin sosiaalihuollon viranhaltijan yhdessä asiakkaan kanssa laatimaan yksilölliseen arvioon asiakkaan palvelun tarpeesta, palvelutarvearvion pohjalta laadittuun palvelusuunnitelmaan ja päätökseen palvelujen järjestämisestä. Palveluntuottajana Eduro-säätiö toteuttaa palvelut siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin asiakassuunnitelmassa on suunniteltu ja päätetty. Kaupunki ei sitoudu ennalta mihinkään hankintamäärään eikä palveluntuottajan tarjoamaan palvelutuotteeseen vaan hankkii palveluja asiakkaiden tarpeen mukaisen määrän ja tarpeen mukaisin sisällöin palveluntuottajan tarjoamista palvelutuotteista Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunnan talousarvioon varaamien määrärahojen puitteissa.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.3.2020 § 96 päättänyt, että kaupungin tarvitsemat palvelut Eduro-säätiöltä kilpailutetaan vuosien 2020-2021 aikana ja Eduro-säätiö voi osallistua toimialansa palvelutuotannon kilpailutuksiin jo vuoden 2020 aikana. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupunginvaltuustolle valmistellaan vastaava esitys päivitettäviin omistajapoliittisiin linjauksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää hankkia Eduro-säätiöltä sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja mainittujen erityislakien mukaisia sosiaalipalveluita talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa vuodelle 2021. Palvelujen sisällöt ja painopisteet sekä vaikuttavuustavoitteet määritellään erikseen yhteistyössä Eduro-säätiön ja Rovaniemen kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueen kanssa. Perusturvalautakunta valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtajan tekemään hankintapäätöksen ja solmimaan hankintaa koskevan sopimuksen Eduro-säätiön kanssa.

Päätös

Mikko Lindroos ja Matti Henttunen poistuivat esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (Hallintolaki 28§ 1 mom. 5 kohta).

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Mikko Lindroos, Matti Henttunen

Tiedoksi

Eduro-säätiö, Jari Airaksinen, Raisa Winter, Mirja Kangas, Maija Tervo, Sari Alatalo