Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2021

ROIDno-2020-1965

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2020 § 91 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023.

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen on laadittava tehtäväalueilleen talousarvioon perustuvat vuoden 2021 käyttösuunnitelmat 31.12.2020 mennessä. Lautakunnat ja kaupunginhallitus kohdentavat talousarvion tuloskorttien tavoitteiden ja toimenpiteiden vaatimat määrärahat käyttösuunnitelmissaan. Lisäksi niissä päätetään palvelujen järjestämisestä. Käyttösuunnitelmassa päätetään koko toimielimen määrärahojen käytöstä ja niiden ohjaamisesta joko omaan toimintaan tai ulkoisiin ostopalveluihin. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä ja investoinneista. Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, on toimielimen viipymättä tehtävä käyttösuunnitelman muutos.

Perusturvalautakunnan käyttötalouden määrärahat talousarviovuodelle 2021 ovat yhteensä 231 070 000 euroa. Perusturvalautakunnan alainen toiminta jakaantuu Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueen, Ikäihmisten palvelualueen ja Terveydenhuollon palvelualueen palveluihin, sekä erikoissairaanhoitoon. Määrärahajakauma on seuraava:

Perhe- ja sosiaalipalvelut 50 984 000 €

Ikäihmisten palvelut 47 603 000 €

Terveydenhuollon palvelut 26 773 000 €

Erikoissairaanhoito 105 567 000 €

Käyttösuunnitelmissa on huomioitu Terveysneuvonta -toiminnon siirto Perhe- ja Sosiaalipalveluiden palvelualueelta Terveydenhuollon palvelualueelle, sekä Kuntoutus -toiminnon keskittyminen Terveydenhuollon palvelualueelle. Käyttösuunnitelmia varaudutaan muuttamaan talousarviovuoden aikana, mikäli organisaatio muuttuu, tai mikäli kaupunginvaltuusto päättää siirtää erityistason päihdepalvelut takaisin kaupungin omaan toimintaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan perusturvalautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös

Erkki Virtanen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 16:11.

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

talous- ja rahoitusjohtaja, controller, taloussuunnittelijat