Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Sosiaalityöntekijän virka Hoito syytteen sijaan toimintamalliin

ROIDno-2019-3294

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Hoito syytteen sijaan (HSS) -ohjelma on viranomaisyhteistyöhön pohjautuva hoitoonohjausmalli ja tarkoitettu huumausaineen käyttörikoksesta kiinni jääneille lapsille ja nuorille. Rovaniemellä ohjelman mukaista toimintaa on toteuttanut vuodesta 2014 lähtien Romppu, Rovalan Setlementti ry. palvelusopimuksella Rovaniemen kaupungin kanssa.

Lapin poliisi on tehostanut ennalta estävää työtä ja tämän toiminnan seurauksena palveluntarve kasvaa huomattavasti sekä Rompun päihdetyössä että Rovaniemen kaupungin sosiaalihuollon työssä.

Palveluntarpeen kasvun vuoksi on tarpeen perustaa Rovaniemen kaupungille määräaikainen sosiaalityötekijän virka vuodelle 2020. Määräaikaisen tehtävän aikana arvioidaan HSS-ohjelman edellyttämä sosiaalihuollon kokonaisresurssi huomioiden sosiaalihuoltolakiin perustuvat tehtävät, joihin sisältyy myös ko. lain 24 §:n mukainen päihdetyö. Talousarviossa 2020 on varattu määrärahat sosiaalityöntekijän määräaikaiseen virkaan. Virka sijoittuu lapsiperheiden palvelualueelle.

Kelpoisuusehtona sosiaalityöntekijän määräaikaiseen virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015, 7 §) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys.

Päätösehdotus

Esittelijä

Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta perustaa määräaikaisen sosiaalityöntekijän viran lapsiperheiden palvelualueelle ajalle 1.1.-31.12.2020.

Päätös

Eini Marja Tennilä saapui klo 17:11 tämän asian käsittelyn aikana.

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 11.12.2019 (§198) päättänyt perustaa sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran Hoito syytteen sijaan toimintamalliin, joka on viranomaisyhteistyöhön pohjautuva hoitoonohjausmalli huumausaineen käyttörikoksesta kiinni jääneille lapsille ja nuorille. Määräaikainen sosiaalityöntekijän virka on ollut hallinnollisesti  lastensuojelun tehtäväalueella. Rovaniemellä toimintamallin mukaista toimintaa on toteuttanut Lapin nuorisoasema Romppu Rovaniemen kaupungin ja Rovalan Setlementtu ry:n välisellä palvelusopimuksella. Rompun palvelut ovat siirtymässä Rovaniemen kaupungin järjestettäväksi 1.1.2021 alkaen.

Hoito syytteen sijaan toimintamalliin on ohjautunut enenevässä määrin asiakkaita 2019-2020 aikana. Vuoden 2020 aikana toimintamalliin on ohjautunut 52 asiakasta, vuonna 2019 asiakkaita oli 26. Asiakasmäärän lisäystä voidaan pitää huomattavana ottaen huomioon koronaepidemian aiheuttamat rajoitteet toiminnassa tämän vuoden aikana. Lisäksi  Rompussa on kuluneen vuoden aikana todettu tarpeita virkavastuulla toimivan sosiaalityöntekijän työskentelylle  muidenkin asiakkaina olevien kohdalla.

Rompun asiakkuuksissa olevilla alle 25-vuotiailla nuorilla on elämäntilanteeseen liittyviä haasteita kuten opiskeluun, velkaantumiseen, talouteen ja pitkittyneseen työttömyyteen, jotka vaativat sosiaalityön vahvaa osaamista. Hoito syytteen sijaan toimintamalliin on ohjautunut pääasiassa 18 vuotta täyttäneitä asiakkaita, joten jatkossa on perusteltua, että perustettava virka sijoittuu työikäisten ja lapsiperheiden tehtäväalueelle. Sosiaalihuoltolain 24§:n mukaisen päihdetyön tehtävät ovat kunnan lakisääteisiä tehtäviä. Talousarviossa vuodelle 2021 on varattu määräraha sosiaalityöntekijän palkkaukseen. 

Hoito syytteen sijaan- toimintamalliin esitetään perustettavaksi sosiaalityöntekijän virka 1.1.2021 alkaen työikäisten ja lapsiperheiden tehtäväalueelle. 

Kelpoisuusehtona sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§ mukainen kelpoisuus. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta perustaa sosiaalityöntekijän viran 1.1.2021 perhe- ja sosiaalipalveluihin työikäisten ja lapsiperheiden tehtäväalueelle. 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Työikäisten ja lapsiperheiden palveluesimies, talousuunnittelija, henkilöstösuunnittelija