Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2021

ROIDno-2020-1965

Valmistelija

  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2020 § 91 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2023. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.12.2020 § 409 hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohje on Rovaniemen kaupungin hallintosäännön ohella vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpanoa säätelevä ohje, ellei kaupunginhallituksen päätöksistä toisin ilmene. Talousarvion täytäntöönpano-ohje koskee kaikkia kaupungin organisaation toimielimiä ja vastuuhenkilöitä. Valtuuston alaisuudessa toimivaa tarkastuslautakuntaa ohje koskee soveltuvin osin huomioiden mitä kuntalaissa on tarkastuslautakunnan osalta lausuttu. Täytäntöönpano-ohjetta on noudatettava myös konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä muuta johdu.

Talousarvion täytäntöönpanossa on huomioitava hyvän hallinnon oikeusohjeet samoin kuin säännökset palvelujen laadusta, tuloksellisuudesta sekä päätösten perusteluvelvollisuudesta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asianhallintaan ja päätöksenteon ketjuun edeten vireille tulosta aina täytäntöönpanoon saakka. Päätökset tulee valmistella ja ohjeistaa niin, että täytäntöönpanon ripeys ja tehokkuus toteutuvat.

Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

palvelualuepäälliköt, hallintoylilääkäri, toimistosihteerit, johdon assistentit, taloussuunnittelijat