Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Vastaus valtuustoaloitteeseen palvelusetelin käyttö henkilökohtaisessa avustajapalvelussa

ROIDno-2020-3752

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut

Hilpi Ahola ym. jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.6.2020 § 62 puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

Esitän että, Rovaniemen kaupunki ottaa käyttöön työnantajamallin lisäksi palvelusetelin.Henkilökohtaisen avustamisen tarkoituksena on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan elämässään sekä turvata hänen itsemääräämisoikeutensa. On tärkeää, että jokainen voi itse valita oman avustajan. Palveluseteli lisää valinnan vapautta palveluntuottajan valinnassa. Palveluseteli suosii myös yhdenvertaisesti yrittäjiä ja tukee paikallista pienyrittäjyyttä.

Perusturvalautakunnan vastaus valtuustoaloitteeseen

Rovaniemen kaupungin kaupunkistrategiassa 2025 palvelujen järjestämisen ja palveluverkon yleisissä periaatteissa todetaan, että asukkaille luodaan mahdollisuuksia valita itsellensä sopiva palvelutuottaja, esimerkiksi palvelusetelin avulla. Kunta voi järjestää palvelut omana toimintana, ostopalveluina ja/tai palvelusetelillä.  Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Palveluseteli ei voi kuitenkaan olla ainoa palvelun järjestämistapa vaan rinnalla tulee olla myös jokin muu tapa tuottaa palvelua. Asiakkaan asemaan vaikuttuvat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä  sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palveluntuottaja.

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu järjestetään tällä hetkellä Rovaniemellä joko niin, että vammainen henkilö toimii itse työnantajana tai palvelu ostetaan palveluntuottajilta. Rovaniemen kaupunki on kilpailuttanut palveluntuottajat ja tällä hetkellä henkilökohtaisen avun ostopalvelussa on otettu käyttöön sopimuksen 1. optiovuosi. Sopimukset ovat voimassa tällä hetkellä vuoden 2021 syksyyn asti. Henkilökohtaista apua ostetaan n. 50 asiakkaalle eri palveluntuottajilta. Enemmistö, n. 400,  vammaisista henkilökohtaisen avun saajista, toimii itse avustajan työnantajina ja näin ollen valitsee itse avustajansa. Lisäksi vammaissosiaalityön palveluissa toimii vammaispalveluohjaaja tukemassa vammaisten työnantajan työnantajuutta. Sarastia Oy huolehtii kaikki avustajien palkanmaksuun liittyvistä työnantajavelvoitteista. 
Henkilökohtaisen avun palveluihin on varattu vuodelle 2020 talousarviomäärärahoja 3,6 M €.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden kuuluvan vammaissosiaalityön yksikön talousarviomääräraha vuodelle 2020 on 13,7 M €. Tästä määrärahasta käytetään ostopalveluihin 55 % käytetään eri ostopalveluihin. Näitä ostopalveluita on muuan muassa henkilökohtaisen avun ostopalvelut, kuljetuspalvelu, kotiin annettavan palveluasumisen ostopalvelut ja omaishoitajien vapaiden mahdollistamat palvelut.

Vammaissosiaalityön yksikön tehtävänä on lakisääteiseen velvoitteeseen perustuen ohjata ja valvoa tuottamiaan sosiaalipalveluita ja yksityisten palveluntuottajien kunnan alueella tuottamia sosiaalipalveluita sekä ostamiaan yksityisten sosiaalipalveluita ja asiakkaan kunnan myöntämällä palvelusetelillä hankkimia sosiaalipalveluita. Sen lisäksi vammaissosiaalityön yksikkö käsittelee ja antaa lausuntoja yksityisten sosiaalipalveluiden ilmoituksenvaraisen toiminnan aloittamishakemuksiin. Ilmoituksenvaraisia sosiaalihuollon palveluita ovat muuan muassa eri asiakasryhmien kotipalvelu, erityyppiset päivä- ja työtoiminta, ei ympärivuorokautiset asumispalvelut ja muut sosiaalihuollon avopalvelut.

Perusturvalautakunta on hyväksynyt 27.5.2020 (§ 68) perhe- ja sosiaalipalveluiden valvontaohjelman ja suunnitelman vuodelle 2020. Valvontasuunnitelman mukainen toiminta tullaan raportoimaan perusturvalautakunnalle ensimmäisen kerran keväällä 2021 tilinpäätöksen yhteydessä. Siinä yhteydessä tullaan myös arvioimaan valvonta- ja lupa-asioiden sekä hankintojen valmistelun edellyttämä resurssi yksiköittäin. Valvonta- ja lupa-asioiden käsittelyyn ja hankintojen valmisteluun tarvittava resussi on mahdollista huomioida vuoden 2022 talousarvion valmistelussa. Tällä hetkellä valinnanvapautta ei ole mahdollista lisätä esimerkiksi ottamalla käyttöön palveluseteli ellei samalla lisätä valmistelu- ja  hankinta sekä valvontaresurssia vammaissosiaalityön yksikköön. Vammaissosiaalityön yksikössä edellä mainittuja tehtäviä tekevät tällä hetkellä käytännössä yksikön palveluesimies ja johtava sosiaalityöntekijä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy aloitteeseen annetun vastauksen ja antaa sen vastauksenaan aloitteen tekijöille.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hilpi Ahola, kaupunginvaltuusto