Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Vastaus valtuustoaloitteeseen palvelusetelillä valinnanvaraa vammaisten päivätoimintaan

ROIDno-2020-3753

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut

Sanna Luoma ym. jättivät  kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.6.2020 § 56 valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

Rovaniemen kaupunki ja perusturvalautakunta ei ole myöntänyt yhdellekään hakijalle palveluseteliä yksityiselle palveluntarjoajalle vammaisten päivätoimintaan. Kahvila Star /Rovacare Oy on järjestänyt tilat yhteistyössä perusturvan kanssa tarjotakseen uudenlaisen vaihtoehdon vammaisille henkilöille päivätoimintaan. Kaikki vammaiset eivät sovellu kaupungin omaan yksikköön Erkkilänkujalle tai kuntayhtymän ylläpitämään Kolpeneen palvelukeskukseen. Jostain syystä perusturvalautakunta ei ole antanut yhdellekään hakijalle lupaa osallistua yksityisen palveluntarjoajan, Rovacare Oy:n toteuttamaan kahvilan yhteydessä järjestettävään vammaisten päivätoimintaan. Useat vammaiset ovat toivoneet pääsevänsä uuteen päivätoimintaan mukaan, mutta kaikki hakemukset on hylätty. Yhtiöllä on ollut asiakas toisesta kunnasta ja vaaditut luvat on kunnossa.

Perusturvalautakunnan on käynnistettävä välittömästi selvitys, voisiko kaupunki tehdä sopimuksen yksityisten palveluntarjoajien kanssa ja tarjota palveluseteliä vammaisten päivätoimintaan. YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan lähtökohtana tulisi olla vammaisen oma toive ja tarve, ja heillä tulee olla yhdenvertainen oikeus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Tämä ei toteudu Rovaniemellä, eikä vammaisten itsemääräämisoikeudet tältä osin toteudu.

Perusturvalautakunnan vastaus valtuustoaloitteeseen

Rovaniemen kaupungin kaupunkistrategiassa 2025 palvelujen järjestämisen ja palveluverkon yleisissä periaatteissa todetaan, että asukkaille luodaan mahdollisuuksia valita itsellensä sopiva palvelutuottaja, esimerkiksi palvelusetelin avulla. Kunta voi järjestää palvelut omana toimintantana, ostopalveluina ja/tai palvelusetelillä. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Palveluseteli ei voi kuitenkaan olla ainoa tapa tuottaa palvelua vaan rinnalla tulee olla myös jokin muu tapa järjestää palvelua. Asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palveluntuottaja. 

Rovaniemen kaupunki  järjestää vammaisille henkilöille työ- ja päivätoimintaa omana toimintana ja ostopalveluina. Omana toimintantana päivätoimintaa tuotetaan Erkkilänkujan päivätoimintakeskuksessa  n. 9 000 toimintapäivää kustannusten ollessa 800 000 € vuodessa. Kolpeneen palvelukeskukselta ostetaan tasoltaan vaativan erityistason päivätoimintapalvelua aikuisille n. 12 278 toimintapäivää kustannusten ollessa n. 1.0 M € vuodessa. Rovaniemen kaupunki ostaa Eduro Säätiöltä vuosittain n. 485.000 €:n edestä sosiaalihuoltolain ja erityishuoltolain mukaista työtoimintapalvelua.  Osalle vammaisille henkilöille työtoimintapalvelu voi olla vaihtoehto päivätoiminnalle.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden kuuluvan vammaissosiaalityön yksikön talousmääräraha vuodelle 2020 on 13.7 M €. Tästä määrärahasta käytetään ostopalveluihin 55 %. Näitä ostopalveluita on mm. henkilökohtaisen avun ostopalvelut, kuljetuspalvelu, kotiin annetun palveluasumisen ostopalvelut ja omaishoitajien vapaiden mahdollistamat palvelut. Vammaissosiaalityön yksikön tehtävänä on lakisääteiseen velvoitteeseen perustuen ohjata ja valvoa tuottamiaan sosiaalipalveluita ja yksityisten palveluntuottajien kunnan alueella tuottamia sosiaalipalveluita sekä ostamiaan sosiaalipalveluita ja asiakkaan kunnan myöntämällä palvelusetelillä hankkimia sosiaalipalveluita. Sen lisäksi vammaissosiaalityön yksikkö käsittellee ja antaa lausuntoja yksityisten sosiaalipalveluiden ilmoituksenvaraiseen toiminnan aloittamishakemuksiin. Ilmoituksenvaraisia sosiaalihuollon palveluita ovat muun muassa eri asiakasryhmien kotipalvelu, erityyppiset päivä- ja työtoiminta, ei ympärivuorokautiset asumispalvelut ja muut sosiaalihuollon avopalvelut.

Perusturvalautakunta on hyväksynyt  27.5.2020 (§ 68) perhe- ja sosiaalipalveluiden valvontaohjelman ja suunnitelman vuodelle 2020. Valvontasuunnitelman mukainen toiminta tullaan raportoimaan perusturvalautakunnalle ensimmäisen kerran keväällä 2021 tilinpäätöksen yhteydessä. Siinä yhteydessä tullaan myös arvioimaan valvonta- ja lupa-asioiden ja hankintojen valisteluun tarvittava resurssi yksiköittäin. Valvonta- ja lupa-asioiden sekä hankintoihin tarvittava resurssi on mahdollista huomioida vuoden 2022 talousarvion valmistelussa. Tällä hetkellä valinnavapautta ei ole mahdollista lisätä esimerkiksi ottamalla käyttöön palveluseteli ellei samalla lisätä valmistelu- ja hankinta sekä valvontaresurssia vammaissosiaalityön yksikköön. Vammaissosiaalityön yksikössä edellä mainittuja tehtäviä tekevät tällä hetkellä käytännössä yksikön palveluesimies ja johtava sosiaalityöntekijä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy aloitteeseen annetun vastauksen ja välittää sen aloitteen tekijöille.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Sanna Luoma, kaupunginvaltuusto