Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Lastensuojelun monialaiseen kehittämishankkeeseen osallistuminen Pohjois-Suomessa 2020-2022

ROIDno-2020-1977

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää kuntien ja kuntayhtymien sitoumusta Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa -hankkeeseen osallistumisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa hankkeesta 80 % ja 20 % tulee olla omavastuuosuutta, joka voidaan kerryyttää työaikana.

Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut 25.3.2020 haettavana olevasta valtionavustuksesta lastensuojelun monialaiseen kehittämisen hankkeeseen vuosille 2020-2022. Haettavan avustuksen määrä on enintään  2 m € vuosi. Vuosille 2021-2022 avustus myönnetään ehdollisena edellyttäen, että eduskunta vahvistaa avustuksen perusteena olevan määrärahan valtion talousarvioon. Lastensuojelun kehittämisen tavoitteena on edistää monialaista paikallista ja alueellista yhteistyötä lastensuojelulasten ja -nuorten sosiaalisten, terveydellisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteuttamiseksi.  Haettavalla avustuksella panostetaan lasten ja nuorten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamiseen monialaisesti yli hallinnonrajojen. Erityisenä painopisteenä on taata lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen koulutukseen sekä yksilölliseen tukeen ja hoitoon varmistamalla systemaattinen yhteistoiminta lastensuojelun, opetustoimen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kesken. 

Lastensuojelun monialainen kehittämistyö organisoidaan viideksi alueelliseksi kehittämishankkeeksi yhteistoiminta-alueiden maantieteellisen aluejaon mukaisesti siten, että kultakin viideltä alueelta tulee yksi valtionavustushakemus. Hankehallinnoijina toimivat hakuedellytykset täyttävät sosiaalialan osaamiskeskukset, joiden tulee laatia valtionavustushakemus yhdessä maakuntien kanssa. Osaamiskeskusten tehtäväksi on annettu koota kussakin maakunnassa yhteen kaikki tavoitteen saavuttamisen kannalta välttämättömät alueelliset avaintoimijat (edustus lastensuojelusta, sivistystoimesta, päihde- ja mielenterveyspalveluista sekä maakunnan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuskehittäjät). Avaintoimijoiden tehtävänä on kiteyttää osaamiskeskuksen tuella konkreettinen, tietoon perustuva tilannekuva lapsen, nuoren ja hänen perheensä tarpeisiin vastaavan monialaisen lastensuojelun toimivuudesta ja sen ongelmakohdista maakunnassa.

Pohjois-Suomessa hankevalmistelusta on vastannut Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, joka kokosi hankevalmistelun tueksi avainhenkilöt OYS:n erva-alueen maakunnista ja kunnista. Hankkeen hallinnoijana ja hakijana on  Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, hankkeen koordinoinnista ja käytännön toteutuksesta tulee vastaamaan Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Hankehakemus on toimitettu Sosiaali- ja terveysministeriöön 1.6.2020.

Osaamiskeskuksen ja avaintoimijoiden hankevalmistelussa Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yhteisiksi tavoitteiksi asetettiin: 

1. Lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret saavat päihde- ja muihin riippuvuusongelmiinsa sekä mielenterveysongelmiinsa monialaisen tuen ja avun oikea-aikaisesti ja koordinoidusti.

2. Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten osaaminen vahvistuu.

3. Kehitetyt toimintamallit varmistavat lastensuojelun lasten ja nuorten osallisuuden omissa prosesseissaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy hankehakemuksen ja päättää osallistua lastensuojelun monialaiseen kehittämishankkeeseen (2020-2022) sillä edellytyksellä, että hankeelle myönnetään valtion hankerahoitus.

 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Jaana Jokinen; perhe-ja sosiaalipalvelut / Mirja Kangas, Kaisa-Maria Rantajärvi, talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.