Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2020 / uusi organisaatio

ROIDno-2019-1188

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2019 § 98 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2022.

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen on laadittava tehtäväalueilleen talousarvioon perustuvat vuoden 2020 käyttösuunnitelmat 31.12.2019 mennessä. Lautakunnat ja kaupunginhallitus kohdentavat talousarvion tuloskorttien tavoitteiden ja toimenpiteiden vaatimat määrärahat käyttösuunnitelmissaan. Lisäksi niissä päätetään palvelujen järjestämisestä. Käyttösuunnitelmassa päätetään koko toimielimen määrärahojen käytöstä ja niiden ohjaamisesta joko omaan toimintaan tai ulkoisiin ostopalveluihin. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä ja investoinneista. Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, on toimielimen viipymättä tehtävä käyttösuunnitelman muutos.

Perusturvalautakunnan käyttötalouden määrärahat talousarviovuodelle 2020 ovat yhteensä 223 150 000 euroa. Perusturvalautakunta jakaantuu lapsiperheiden, aikuisten ja työikäisten, ikäihmisten ja terveydenhuollon palvelualueisiin, sekä erikoissairaanhoitoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevat perusturvalautakunnan käyttösuunnitelmat vuodelle 2020.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2019 § 98 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2022.

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen on laadittava tehtäväalueilleen talousarvioon perustuvat vuoden 2020 käyttösuunnitelmat 31.12.2019 mennessä. Lautakunnat ja kaupunginhallitus kohdentavat talousarvion tuloskorttien tavoitteiden ja toimenpiteiden vaatimat määrärahat käyttösuunnitelmissaan. Lisäksi niissä päätetään palvelujen järjestämisestä. Käyttösuunnitelmassa päätetään koko toimielimen määrärahojen käytöstä ja niiden ohjaamisesta joko omaan toimintaan tai ulkoisiin ostopalveluihin. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä ja investoinneista. Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, on toimielimen viipymättä tehtävä käyttösuunnitelman muutos.

Rovaniemen kaupungin uuden organisaation mukaisesti perusturvalautakunnan käyttötalouden määrärahat talousarviovuodelle 2020 ovat yhteensä 223 418 800 euroa. Perusturvalautakunnan alainen toiminta jakaantuu Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueen, Ikäihmisten palvelualueen ja Terveydenhuollon palvelualueen palveluihin, sekä erikoissairaanhoitoon. Määrärahajakauma on seuraava:

Perhe- ja sosiaalipalvelut 53 498 132 €

Ikäihmisten palvelut 45 273 352 €

Terveydenhuollon palvelut 20 011 831 €

Erikoissairaanhoito 104 635 485 €

Käyttösuunnitelmassa on huomioitu kuntouttavan työtoiminnan siirto Elinvoimapalveluiden toimialalta Perusturvalautakunnan alaiseen toimintaan, sekä Erityisryhmien asumispalveluista Ikäihmisten palveluasumisen järjestämisvastuulle siirtyneet asiakkuudet.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan uuden organisaation mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2020.

 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

palvelualuepäälliköt, taloussuunnittelijat, talouspäällikkö.

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.