Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys 2021 / laskentatilanne

ROIDno-2020-1965

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin vuoden 2020 talousarvio on laadittu 5,5 M€ alijäämäiseksi. Koronavirustilanteesta johtuen verotulojen ennakoidaan jäävän arvioitua alhaisemmiksi, Kuntaliiton laatiman ennusteen mukaan koronavirustilanne heikentää Rovaniemen kaupungin taloutta vuonna 2020 noin 20 M€ verran, riippuen tilanteen kestosta. Rovaniemen kaupunginhallituksen päätöksellä (§ 203 4.5.2020) vuoden 2021 talousarvion kokonaismääräraha on enintään 393,6 M€. Määrärahakehys ei mahdollista vuosien 2018 ja 2019 kaltaista toteutunutta kokonaiskustannusten kasvua.

Perusturvalautakunnan alaisen toiminnan nykyisen toimintamallin mukainen tilinpäätösennuste vuodelle 2020 on noin 227,29 M€. Talousarvion ylitysuhka olisi siten noin 3,9 M€. Vuoden 2020 tilinpäätösennusteeseen liittyy useita epävarmuustekijöitä. Poikkeustilanteella on ollut kevään 2020 aikana huomattava vaikutus perusturvalautakunnan talouden kehitykseen.

Vuodelle 2021 tarvittava määräraha olisi yhteensä noin 232,80 M€. Kustannusten kasvu vuosien 2019 ja 2021 välillä on yhteensä noin 10,85 M€. Vuoden 2021 laskentatilanteessa on huomioitu Terveysneuvonta -toiminnon siirtyminen Perhe- ja sosiaalipalveiden palvelualueelta Terveydenhuollon palvelualueelle.

 

  TP 2019 TA 2020 TPE 2020 TAE 2021

Perhe- ja sosiaalipalvelut

52,86 53,50 54,49 51,56

Ikäihmisten palvelut

44,98 45,27 46,58 47,61

Terveydenhuollon palvelut

20,80 20,01 21,58 26,99

Erikoissairaanhoito

103,32 104,64 104,64 106,64

PERUSTURVALAUTAKUNTA

221,96 223,42 227,29 232,80

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2021 talousarvion laskentatilanteen sekä valmistelussa olevat tuottavuustoimenpiteet sekä vuoden 2020 talousarvion ylitysuhkan.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta piti tauon klo 19:26-19:33.

Tiedoksi

kaupunginkamreeri, controller, palvelualuepäälliköt, taloussuunnittelijat, talouspäällikkö.

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.