Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Sopimus laboratoriopalveluista / NordLab

ROIDno-2019-3507

Valmistelija

  • Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi
  • Teija Karvonen, tietosuojavastaava, teija.karvonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on tuottanut laboratoriopalvelut Rovaniemen kaupungille 16.6.2000 alkaen. Sopimus on uusittu viimeksi 1.6.2006 kuntien yhdistymisestä johtuen Palvelujohtokunnan 21.6.2006 § 223 tekemällä päätöksellä. 

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Pohjois-Pohjanmaan sairaahoitopiirin kuntayhtymä sekä Kainuun maakunta kuntayhtymä ovat perustaneet Pohjois-Suomen laboratorioliikelaitoksen kuntayhtymän NordLabin 1.1.2012. Toiminta on alkanut 1.1.2013 lukien. NordLabin toiminnan piiriin kuuluu em. kuntayhtymien laboratoriotoiminta sekä niiden terveyskeskusten laboratoriopalvelut, jotka on siirretty sairaanhoitopiirien vastuulle. Sopimus on siirretty siten, että omistajakuntayhtymän sopimukseen perustavat oikeudet ja velvollisuudet siirtyivät NordLabille. Sopimuksen siirto on hyväksytty Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotanto-osaston osastonjohtajan 19.12.2013 § 333 päätöksellä.

NordLabin laboratoriopalveluiden kustannukset ovat vuositasolla 1,3 - 1,4 miljoonaa euroa (vuonna 2016 kustannukset olivat 1 403 023€, vuonna 2017 kustannukset olivat 1 448 586€, vuonna 2018 kustannukset olivat 1 317 804€ ja vuonna 2019 kustannukset olivat 1 375 017€). 

Rovaniemen kaupungin ja NordLabin välillä ei ole ollut sopimusta. Sopimus on valmisteltu yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ja NordLabin kanssa.

Hallintosäännön 51§:n mukaan toimielin päättää erillishankinnasta, jonka kokonaisarvo on yli 500 000 euroa. Sen jälkeen, kun toimielin on ratkaissut hankinnan toteuttamistavan, päättää hankinnan suorittamisesta toimialajohtaja. Toimialajohtajan toimivaltaan kuuluu koko hankintaprosessiin sisältyvä päätöksenteko, sisältäen mm. hankinta-asiakirjojen hyväksymisen sekä hankintasopimuksen tekemisen. Hankintaprosessia koskevat päätökset on saatettava viipymättä tiedoksi toimielimelle. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy NordLabin kanssa valmistellun sopimuksen ja toteaa, että hankintasopimuksen tekeminen kuuluu toimialajohtajan toimivaltaan. 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

NordLab, talouspäällikkö, talousuunnittelijat, hankintapäällikkö

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.