Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Vastaus aluehallintoviraston selvityspyyntöön opiskelijaterveydenhuollon lääkäripalveluista

ROIDno-2020-1663

Valmistelija

  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
  • Tarja Laurila, palveluesimies, tarja.laurila@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin aluehallintovirasto on pyytänyt Rovaniemen kaupungilta 30.6.2020 mennessä selvitystä, miten opiskelijoiden lääkäripalvelut ja terveystarkastukset on järjestetty opiskelijaterveydenhuollossa. Jos hoitoon pääsy ja yhteydensaanti eivät toteudu terveydenhuoltolain edellyttämässä ajassa, mihin toimenpiteisiin Rovaniemen kaupunki on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä asian lainmukaistamiseksi.

Rovaniemen kaupunki tuottaa opiskelijaterveydenhuollon palvelut omana toimintana ja palvelut kuuluvat hallinnollisesti perhe- ja sosiaalityön palvelualueelle 1.4.2020 alkaen. Tätä ennen lapsiperheiden palvelualueelle.

Opiskelijaterveydenhuoltoon kuuluvia palveluja  lainsäädännön mukaan ovat:

1) asetuksella säädetyt terveystarkastukset ja terveysneuvonta

2) mahdollisten mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus;

3) seksuaaliterveyttä edistävät palvelut, jotka sisältävät seksuaalisuutta ja parisuhdetta koskevan neuvonnan, hedelmättömyyden ehkäisyn, seksuaalisen ja sukupuolisen suuntautumisen tukemisen, sukupuolitautien torjunnan ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyn sekä seksuaaliterveyteen liittyvän muun neuvonnan ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjauksen;

4) suun terveydenhuollon palvelut, jotka sisältävät terveysneuvonnan, suun- ja hampaiden yksilöllisen tarpeen mukaiset tutkimukset ja hoidon sekä suun terveydenhuollon ammattihenkilön terveystarkastuksen perusteella laatiman omahoidon sisältävän hoitosuunnitelman;

5) muut perusterveydenhuollon terveyden- ja sairaanhoidon palvelut sekä jatkohoitoon ohjaus.

 

Opiskeluterveydenhuollossa on  käytössä keskitetty puhelinpalvelu, johon vastataan työpäivinä klo 8-16. Asiakkaiden yhteydensaanti varmistetaan takaisinsoittojärjestelmällä. Jos puhelinpalvelu ruuhkaantuu kutsutaan puhelinpalveluun lisää hoitajia.

Opiskelijaterveydenhuollon lääkäriresurssi on suunniteltu kattamaan asetuksen mukaiset tarkastukset ja niiden yli jäävällä resurssilla on toteutettu sairaanhoitoa opiskeluterveydenhuollon yksikössä. Muu tarve lääkäripalveluille on suunniteltu katettavaksi terveysasemilta. Asetus ja terveydenhuoltolaki velvoittavat tuottamaan myös sairaanhoitoa, mutta ne eivät rajoita palvelun tuottamisen paikkaa. Resurssien käytön tehokkuuden ja asiakkaiden tasavertaisuuden näkökulmasta on katsottu tämä järjestely toimivimmaksi. Opiskeluterveydenhuollon toimipisteen ja keskustan terveysasemien välimatka on alle 1 kilometri, joten ratkaisu ei vaikuta palveluiden saavutettavuuteen.

Opiskeluterveydenhuollon asetuksen mukaisia lääkärintarkastuksia ovat 2. lukuvuoden opiskelijoiden tarkastukset. Kaikille opiskelijoille tiedotetaan infotilaisuuksissa ja terveydenhuoitajan tarkastuksissa ensimmäisenä ja toisena lukuvuotena, että heillä on oikeus lääkärin tarkastukseen 2. opiskeluvuoden aikana. Kaikille lääkärin tarkastusajan varaamiseksi yhteyttä ottaville aika on järjestetty sukupuolesta riippumatta. Pojilla 2. opiskeluvuoden tarkastuksessa tehdään myös kutsuntojen esitarkastus ja tämän ansiosta nämä käytännössä toteutuvat lähes 100 prosenttisesti. Tyttöjen tarkastukset eivät toteudu yhtä kattavasti kuin poikien. Tähän tullaan jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota ja mietitään toimia, joilla tyttöjen tarkastuksiin tulon aktiivisuutta voidaan kasvattaa.

Erityisen tuen tarpeessa oleviin opiskelijoihin tartutaan ja erilaisista mielenterveyden tai elämänhallinnan syistä (ml. unettomuus) yhteyttä ottaville järjestetään tarvittaessa aika lääkärin vastaanotolle.

Erityisen tuen prosessin kuvaus:

  • asiakas tulee th:n vastaanotolle tyypillisesti itse hakeutuen, vanhemman tai koulun ohjaamana (opinto-ohjaaja, kuraattori, psykologi), tai tuen tarve tulee esille terveystarkastuksen yhteydessä.
  • seuraavaksi  asiakas joko jatkaa th:n vastaanotolla tai saa lähetteen mielitiimiin (nuorten tai aikuisten). Tarvittaessa jo tässä varataan  vaiheessa  aika lääkärin vastaanotolle, mutta usein vasta mielitiimin toimesta
  •  asiakaskohtaisesti tehdään hoitosuunnitelma ja sovitaan minkä verran oma th osallistuu mielitiimin käynneille, tai milloin jatketaan keskustelukäyntejä th:n luona 
  • LifeCaressa ko. käynnit tilastoidaan SPAT-koodilla Psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta
  • yhteisöllisiä työmuotoja ovat myös verkostotapaamiset sovitulla kokoonpanolla, esim. nuori, huoltaja, oppilaitos, oppilashuolto.

Opiskelijaterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle on kohdistettu varsinkin näitä erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita ja ajanvarauskirjojen perusteella opiskelijat ovat päässeet lääkärin vastaanotolle n. 4-6 viikon sisällä tarpeen toteamisesta. Muista syistä lääkärin aikaa tarvitsevia on hoidettu terveysasemilla.

Rovaniemen terveyskeskuksessa oli 28.11.2019 saakka käytössä Tieto Oyj:n TerveysEffica (Effica) potilastietojärjestelmä. Effican hoitotakuu-tilastointi oli teknisesti monimutkainen työntekijöiden käyttää, eikä siitä saatu toimivaa eikä näin ollen valitettavasti luotettavaa tilastoa hoitotakuun toteutumisesta tuon järjestelmän käytön ajalta ole. 28.11.2019 terveyskeskus otti käyttöön Tieto Oyj:n LifeCare järjestelmän, jossa kirjaaminen on yksinkertaisempaa. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen ja korjauspäivitysten yhteydessä tuli kuitenkin toistuvasti ongelmia tiedonsiirossa avoHilmoon, joten tilastotiedot eivät alkuvuodenkaan osalta ole ajantasaiset. Tiedonsiirto on toiminut maaliskuulta lähtien, mutta hoitotakuutilastoinnin jalkauttaminen on edelleen kesken, mikä näkyy myös THL:n tilastoraportoinnissa (Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa, www.thl.fi). Tilastointi huolehditaan kuntoon mahdollisimman nopeasti.

Terveysasemilla on ollut haasteita vastata lääkärin vastaanottoaikojen kysyntään hoitotakuun puitteissa. Sitä on pyritty korjaamaan lisäämällä 5 lääkärinvirkaa 1.1.2020 alkaen, valitettavasti lääkäriresurssissa on kuitenkin ollut alkuvuoden ajan noin 10 lääkärin vaje. Toisaalta maalis-huhtikuulla kiireettömän vastaanottotoiminnan supistukset koronaepidemiaan varautumisen vuoksi ovat myös olleet vaikeuttamassa hoidon saatavuutta. Tilanteen kohentamiseksi jatkamme edelleen aktiivista rekrytointia, mm. kahden rekrytointiyrityksen ja Lapin sairaanhoitopiirin kanssa ja käytämme lisäksi varsinkin koronaepidemian vuoksi ruuhkautuneen tilanteen vuoksi myös henkilöstönvuokrausta sekä lääkärien että hoitohenkilökunnan osalta. Yhtenä tärkeimmistä kehittämistavoitteista syksyllä alkavassa Tulevaisuuden sote-keskushankkeessa on hoidon saatavuuden parantaminen ja toimintamallien uudistaminen.

Opiskeluterveydenhuollon kokonaisuudessa tapahtuu muutoksia myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden siirtyessä YTHS:n asiakkaiksi 2021 alussa, tämän vaikutukset kaupungin opiskeluterveydenhuollon järjestelyihin ovat vielä tarkentumattomat, selkiintyvät syksyn aikana.

Opiskeluterveydenhuollon toimipiste muuttaa syksyn aikana samaan kiinteistöön Rinteenkulman terveysaseman kanssa, jolloin lääkäripalveluiden ja muiden terveyspalveluiden integraatio mahdollistuu eri tavoin. Lisäksi valmistelussa on hallinnollinen muutos, jonka myötä terveysneuvonta, mukaan lukien opiskeluterveydenhuolto, siirtyy takaisin terveydenhuollon palvelualueelle. Tämä mahdollistaa terveysneuvonnan kehittämisen tiiviimmin osana muita terveyspalveluja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy annetun selvityksen ja antaa edelleen selvityksen Lapin aluehallintovirastolle.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin aluehallintovirasto viimeistään 30.6.2020 asian diaarinumero LAAVI/301/2020 mainiten.

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.