Perusturvalautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Omaishoidontuen palkkiot vuonna 2021

ROIDno-2020-4140

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan laissa kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, johon perusturvalautakunta osoittaa vuosittain määrärahan. Vuodelle 2021 alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen palkkioihin on varattu 1 175 000 euron ja yli 65-vuotiaiden omaishoidon tukeen 2 440 000 euron määräraha.

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) viidennessä (5) pykälässä. Lain kuudennen (6) pykälän mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 pykälässä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin on 1,465. Vahvistettu palkkakerroin 1,465 merkitsee hoitopalkkioihin 1,31 prosentin korotusta vuoteen 2020 verrattuna.

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2021 lukien 413,45 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 826,90 euroa kuukaudessa.

Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2021 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. 

 

Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta päätti 11.12.2019 § 197 omaishoidontuen palkkioista 1.1.2020 alkaen ja 26.2.2020 § 31 sijaishoitopalkkioista 1.1.2020 alkaen.

 

Omaishoidontuen palkkio 1.1.2020 alkaen:

Maksuluokka 1: palkkio 408,11 euroa kuukaudessa

Maksuluokka 2: palkkio 540,87 euroa kuukaudessa

Maksuluokka 3: palkkio 722,51 euroa kuukaudessa

 

Erityismaksuluokka (hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio): palkkio 913,35 euroa kuukaudessa

 

Sijaishoitopalkkio omaishoidon tuen maksuluokkien mukaisesti 1.1.2020 alkaen:

Maksuluokka 1: sijaishoitopalkkio 52,05 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 26,03 euroa.

Maksuluokka 2: sijaishoitopalkkio 61,23 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 30,62 euroa.

Maksuluokka 3: sijaishoitopalkkio 71,44 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 35,72 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää omaishoidontuen palkkioista ja sijaishoitopalkkioista vuonna 2021 seuraavasti:

Omaishoidontuen palkkio 1.1.2021 alkaen:

Maksuluokka 1: palkkio 413,45 euroa kuukaudessa

Maksuluokka 2: palkkio 547,95 euroa kuukaudessa

Maksuluokka 3: palkkio 731,98 euroa kuukaudessa

 

Erityismaksuluokka (hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio): palkkio on 925,31 euroa kuukaudessa.

 

Sijaishoitopalkkio omaishoidon tuen maksuluokkien mukaisesti 1.1.2021 alkaen:

Maksuluokka 1: sijaishoitopalkkio 52,73 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 26,36 euroa.

Maksuluokka 2: sijaishoitopalkkio 62,03 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 31,02 euroa.

Maksuluokka 3: sijaishoitopalkkio 72,37 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 36,19 euroa.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

toimistosihteerit, taloussuunnittelijat