Perusturvalautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Palveluvastaavan viran perustaminen/ Ikäihmisten palvelualue

ROIDno-2020-4141

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Ikäihmisten palvelualueella palveluja tuotetaan sekä omana toimintana että hankittuna ostopalveluina ja palvelusetelillä.  Kunnan on järjestämisvastuunsa perusteella huolehdittava asukkaidensa palvelujen tarpeisiin vastaamisesta, palvelujen tasosta ja että ne vastaavat yksilöllisiä tarpeita myös sillon, kun ne järjestetään ostopalveluina tai palvelusetelillä.

Asiakkaita ostopalvelujen ja palvelusetelin piirissä on noin 270 asiakasta ja tuottajia  5 - 7. Yksityisten palveluntuottajien valvontaa ja ohjausta toteutetaan hyväksytyn ( 22.4.2020, § 57)  valvontasuunnitelman mukaisesti.  Kotihoidossa on vakinaisessa virassa ostopalveluista vastaaava palveluvastaava. Tehtävään sisältyy vastata yrittäjien sopimusten mukaisesta toiminnasta, valvonnasta, palvelusetelien päätöksistä ja ostopalvelujen käytön seurannasta täydentämässä tiimien toimintaa ja yhteistyöstä palveluntuottajien kanssa.  Asiakaskohtaiseen seurantaan ja valvontaan sisältyy palvelujen toteutumisen seuranta kuukausittain ja kaupungin puolelta asiakasvastaavana /yhdyshenkilönä toimiminen ja palvelupäätösten päivittäminen. Tämä kokonaisuus on käytännössä vaatinut kahden henkilön työpanoksen kahden viime vuoden aikana, mikä on järjestetty tilapäisillä henkilöstösiirroilla.

Valvontatoiminnan vakiinnuttamiseksi esitetään perustettavaksi palveluvastaavan virka. Viran ensisijaisena  sijoituspaikkana on kotihoito. Palveluvastaavan tehtävään sisältyy julkista valtaa sisältäviä tehtäviä muun muassa asiakkaiden palvelupäätösten tekemistä, mikä vaatii virkasuhteessa toimimista. 

Valmistelijan esitys:
Perusturvalautakunta päättää perustaa palveluvastaavan viran ikäihmisten palvelualueelle 1.2.2021 alkaen. Kelpoisuusvaatimuksena palveluvastaavan virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.

Viran palkkamenot katetaan vuoden 2021 henkilöstömenoihin varatuista sijaismäärärahoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää perustaa palveluvastaavan viran ikäihmisten palvelualueelle 1.2.2021 alkaen. Kelpoisuusvaatimuksena palveluvastaavan virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.

Viran palkkamenot katetaan vuoden 2021 henkilöstömenoihin varatuista sijaismäärärahoista.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palveluesimies, henkilöstösuunnittelija, taloussuunnittelija