Perusturvalautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Perusturva- asiakasasioiden ja muiden asioiden delegointi

ROIDno-2020-3212

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvan asiakasasioiden ja muiden asioiden delegointi

Perusturvalautakunta on hyväksynyt perusturvan asiakasasioiden ja muiden asioiden delegointimatriisin kokouksessaan 9.10.2019 § 157. Päätöksen mukaan delegointimatriisia tarkistetaan tarvittaessa.

Delegointimatriisiin on tarpeen tehdä muutoksia perhe-ja sosiaalipalveluiden palvelualueella toteutetuista organisaatiomuutoksista johtuen. Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualue jakautuu neljään yksikköön, joita ovat työikäisten ja lapsiperheiden palvelut, vammaispalvelut, lastensuojelu  ja asumispalveluiden erityispalvelut. Yksiköitä johtavat palveluesimiehet (P1). Yksiköt jakautuvat edelleen toiminnallisiin ja sisällöllisiin vastuu yksiköihin, joita johtavat johtavat sosiaalityöntekijät (P2) tai vastaavat johtavat viranhaltijat. Viranhaltijoiden (P3) toimivalta asiakasasioissa on jäsennetty toteutettuja muutoksia  vastaavaksi.  Päätöksenteko asumispalveluista on siirtynyt 1.1.2021 alkaen osaksi vammaispalveluja (vammaiset ja kehitysvammaiset henkilöt) ja osaksi aikuissosiaalityötä (mielenterveys-ja päihdeasiakkaat) delegointimatriisiin on tehty tarvittavat muutokset.  Päihdehuollon erityistason palvelut siirtyvät Lapin sairaanhoitopiiriltä Rovaniemen kaupungin järjestämisvastuulle 1.1.2021 lähtien samoin kuin Lapin nuorisoasema Rompun alle 25- vuotiaille tarjoamat päihdehuollon ja kuntoutuksen palvelut.  Päihdehuollon palvelut sijoittuvat  organisaatiossa perhe-ja sosiaalipalvelujen palvelualueelle , työikäisten ja lapisperheiden yksikköön. Delegointimatriisia on täydennetty tältä osin. Muut muutokset toimivallan delegoinnissa on merkitty matriisiin punaisella.

Ikäihmisten palvelualueella muutokset/lisäykset toimivallan delegoinnissa on merkitty matriisiin punaisella.

Liite 1 Perusturvan asiakasasioiden ja muiden asioiden delegointimatriisi 1.1.2021 alkaen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvan asiakasasioiden ja muiden asioiden delegointimatriisin ja siihen tehdyt muutokset 1.1.2021 lukien. Delegointimatriisia tarkistetaan tarvittaessa.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Perhe- ja sosiaalipalveluiden palveluesimiehet ja ikäihmisten palveluiden palveluesimiehet