Perusturvalautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Selvitys välitys- ja kuljetuspalvelujen kilpailuttamisesta

ROIDno-2021-35

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki tilasi KPMG:ltä selvityksen kaupungin vastuulle kuuluvien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten julkista liikennettä korvaavien henkilökuljetuspalveluiden välitystoiminnan järjestämistavan (MPK) tarkoituksenmukaisuudesta sekä mahdollisista vaihtoehtoisista järjestämistavoista. Taustalla oli vaihtoehtoisena mallina esimerkiksi Vantaan ja Keravan kaupunkien ratkaisu, jossa myös välityspalvelu oli ulkoistettu siten, että oli valittu kolme välitys- ja kuljetuspalvelukokonaisuuden tuottajaa, joista asiakas saa itse valita mieleisensä.

Selvityksen tavoitteena oli saada konkreettinen suositus välityspalvelun järjestämistavasta osana VPL-/SHLkuljetuspalveluiden palvelukokonaisuutta ja vertailu vaihtoehtoisten toimintamallien välillä erityisesti kustannusten näkökulmasta. Vaikka kustannukset olivat pääroolissa, otettiin huomioon myös ratkaisumallien vaikutukset asiakaspalveluun. 

KPMG sai selvitystyötä varten käyttöönsä kaupungin Matkapalvelukeskuksen toimintaa koskevat tiedot ja aineiston, ml. Toimintaa koskeva taloustiedot, talouden vertailutiedot vuosilta 2015-2020, liikennöintiä koskevat taloustiedot, sopimusasiakirjat ja hankinta-asiakirjat, toimintaprosessin kuvaukset sekä muun selvityksen kannalta olennaisen asiakirja-aineiston. Myös aikaisempi selvitys oli käytettävissä.

Järjestämisvaihtoehdot arvioitiin yleisluontoisesti oikeudellisesta, taloudellisesta ja palvelun laadun näkökulmasta. Selvityksessä on tutkittu vaihtoehtoisia järjestämistapoja (ml. nykymalli, välityspalvelun ulkoistaminen, liikennöinnin ja välityspalvelun yhdistävät kokonaisratkaisut), joita on arviointu ja vertailtu. Liikennepalvelulain (7/2018) muutosten vaikutuksia pystyttiin jo arvioimaan aikaisempaa paremmin. Myös suunniteltujen muutosten ja mahdollisen sote-maakuntauudistuksen vaikutuksia järjestämisvaihtoehtoihin on ennakoitu. 

Sote-uudistuksen vaikutukset käytännössä

Rovaniemen kaupungin matkapalveluiden kannalta voidaan lähtökohtana pitää, että SHL- ja VPL-asiakkaita (ym. asiakasryhmiä) koskevia kuljetuspalveluita välittävä henkilöstö sekä palveluita koskeva omaisuus ja sopimukset siirtyvät Lapin hyvinvointialueelle em. periaatteiden mukaisesti (tukipalvelu). Hyvinvointialue tulee jatkossa päättämään palveluiden tuottamistavasta. 

Ulkoistaminen kokonaan:

Markkinamuutostilanne on tuottanut epävarmuustekijöitä, joita kaupunki ei voi hallita. VPL- ja SHL-hankinnoista on kansallisella tasolla tehty runsaasti valituksia.Todennäköiset laatupoikkeamat muutostilanteessa, jossa siirretään toimintaa ja tietoa toiselle taholle, aiheuttaisivat asiakkaille ongelmia. Lisäksi lyhyellä aikavälillä kustannukset kasvaisivat ja mahdollisiin säästöihin pääsemiseen ja koetun laadun paranemiseen kuluisi joitain vuosia.

Suositus:

Kaupungin kannattaa pitäytyä nykyisessä toimintamallissa ainakin siihen asti, kunnes tehtävät siirtyvät maakunnalle ja jatkaa jo aloitettua kehittämistyötä asiaskasryhmien ja kuljetusyrittäjien kanssa.  Olettaen, että sote-uudistus etenee ei oppilaskuljetuksia ja vpl/shl kuljetuksia kannata yhdistää tai toimintoja muutenkaan sulauttaa yhteen.

Mikäli uudistus kariutuu, arvioidaan yksityiskohtaisemmin mahdollisia ulkoistuksella saavutettavia hyötyjä keskipitkällä aikavälillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Henri Ramberg poistui tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 17:55

Tiedoksi

kuljetuspäällikkö