Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 22.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Sosiaalipalvelujen valvontaohjelma 2020 - 2022 / Ikäihmisten palvelut

ROIDno-2019-3200

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki vastaa alueensa sosiaalipalveluista ja järjestää sosiaalipalveluita kaupungin omana toimintana sekä ostopalveluna ja palvelusetelillä yksityisiltä palveluntuottajilta. Ikäihmisten palvelualueella  yksityisten asumispalvelujen ja kotihoidon palvelujen palvelutuottajien ohjausta ja valvontaa on toteutettu tehdyn vuosisuunnitelman mukaisesti. Liitteenä oleva valvontaohjelma sisältää yleisen osion ja tarkemman palvelukohtaisen osion.  

Valvontaohjelman tarkoituksena on ohjata Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunnan valvontavastuulle kuuluvien sosiaalipalvelujen valvonnan käytännön toteuttamista.Kunnalla on velvoite valvoa omaa toimintaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) nojalla. Lisäksi kunta valvoo yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) velvoittamana yksityisiltä palveluntuottajilta ostamia sosiaalipalveluja tai asiakkaan kunnan  myöntämällä palvelusetelillä hankkimia sosiaalipalveluja. Valvontavastuuseen kuuluu lisäksi kaikkien yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien toiminta kunnan alueella. Säädösten ohjaamana, valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että sosiaalipalveluja käyttävän asiakkaan oikeus laadultaan hyviin sosiaalipalveluihin toteutuu. 

Sosiaalipalvelujen ensisijainen valvontavastuu on kunnan toimielimellä, Rovaniemellä se on perusturvalautakunnalla. Sen lisäksi sosiaalihuollon palvelujen viranomaisvalvonnasta vastaavat Lapin aluehallintovirasto (Lapin AVI) sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). 

Valvontaohjelma jakautuu yleiseen ja palvelukohtaiseen osaan. Valvontaohjelman yleisessä osassa kuvataan lakisääteisen valvontajärjestelmän toimintaa ja palvelukohtainen osa sisältää palvelukohtaiset valvontasuunnitelmat. 

Valvontaohjelma on voimassa perusturvalautakunnan hyväksymisestä vuoteen 2022 saakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaisen Ikäihmisten palvelualueen valvontaohjelman vuosille 2020 - 2022. 

Päätös

Esittelijä teki muutetun esityksen: Esitys palautetaan takaisin.valmisteltavaksi. 

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki vastaa alueensa sosiaalipalveluista ja järjestää sosiaalipalveluita kaupungin omana toimintana sekä ostopalveluna ja palvelusetelillä yksityisiltä palveluntuottajilta. Ikäihmisten palvelualueella yksityisten asumispalvelujen ja kotihoidon palvelujen palvelutuottajien ohjausta ja valvontaa on toteutettu tehdyn vuosisuunnitelman mukaisesti. Liitteenä oleva valvontaohjelma sisältää yleisen osion ja tarkemman palvelukohtaisen osion.  

Valvontaohjelman tarkoituksena on ohjata Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunnan valvontavastuulle kuuluvien sosiaalipalvelujen valvonnan käytännön toteuttamista. Kunnalla on velvoite valvoa omaa toimintaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) nojalla. Lisäksi kunta valvoo yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) velvoittamana yksityisiltä palveluntuottajilta ostamia sosiaalipalveluja tai asiakkaan kunnan myöntämällä palvelusetelillä hankkimia sosiaalipalveluja. Valvontavastuuseen kuuluu lisäksi kaikkien yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien toiminta kunnan alueella. Säädösten ohjaamana, valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että sosiaalipalveluja käyttävän asiakkaan oikeus laadultaan hyviin sosiaalipalveluihin toteutuu. 

Sosiaalipalvelujen ensisijainen valvontavastuu on kunnan toimielimellä, Rovaniemellä se on perusturvalautakunnalla. Sen lisäksi sosiaalihuollon palvelujen viranomaisvalvonnasta vastaavat Lapin aluehallintovirasto (Lapin AVI) sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). 

Valvontaohjelma jakautuu yleiseen ja palvelukohtaiseen osaan. Valvontaohjelman yleisessä osassa kuvataan lakisääteisen valvontajärjestelmän toimintaa ja palvelukohtainen osa sisältää tarkemmat palvelukohtaiset valvontasuunnitelmat liitteineen.

Ikäihmisten palvelualueella yksityisten asumispalvelujen ja kotihoidon palvelujen palvelutuottajien ohjausta ja valvontaa on toteutettu liitteissä kuvatun vuosisuunnitelman mukaisesti.

Valvontaohjelma on voimassa perusturvalautakunnan hyväksymisestä vuoteen 2022. Valvontaohjelman päivitystarvetta seurataan kuitenkin vuosittain.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaisen Ikäihmisten palvelualueen valvontaohjelman vuosille 2020 - 2022.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palveluesimies ; kotihoito, asumispalvelut, hallintopäällikkö

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.