Perusturvalautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Ikäihmisten sosiaalipalvelujen valvonnan vuosikertomus 2020

ROIDno-2019-3200

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki vastaa alueensa sosiaalipalveluista ja järjestää sosiaalipalveluita kaupungin omana toimintana sekä ostopalveluna ja palvelusetelillä yksityisiltä palveluntuottajilta. Ikäihmisten palvelualueella  yksityisten asumispalvelujen ja kotihoidon palvelujen palvelutuottajien ohjausta ja valvontaa on toteutettu tehdyn vuosisuunnitelman mukaisesti. Liitteenä oleva valvontaohjelma sisältää yleisen osion ja tarkemman palvelukohtaisen osion.  

Valvontaohjelman tarkoituksena on ohjata Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunnan valvontavastuulle kuuluvien sosiaalipalvelujen valvonnan käytännön toteuttamista.Kunnalla on velvoite valvoa omaa toimintaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) nojalla. Lisäksi kunta valvoo yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) velvoittamana yksityisiltä palveluntuottajilta ostamia sosiaalipalveluja tai asiakkaan kunnan  myöntämällä palvelusetelillä hankkimia sosiaalipalveluja. Valvontavastuuseen kuuluu lisäksi kaikkien yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien toiminta kunnan alueella. Säädösten ohjaamana, valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että sosiaalipalveluja käyttävän asiakkaan oikeus laadultaan hyviin sosiaalipalveluihin toteutuu. 

Sosiaalipalvelujen ensisijainen valvontavastuu on kunnan toimielimellä, Rovaniemellä se on perusturvalautakunnalla. Sen lisäksi sosiaalihuollon palvelujen viranomaisvalvonnasta vastaavat Lapin aluehallintovirasto (Lapin AVI) sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). 

Valvontaohjelma jakautuu yleiseen ja palvelukohtaiseen osaan. Valvontaohjelman yleisessä osassa kuvataan lakisääteisen valvontajärjestelmän toimintaa ja palvelukohtainen osa sisältää palvelukohtaiset valvontasuunnitelmat. 

Valvontaohjelma on voimassa perusturvalautakunnan hyväksymisestä vuoteen 2022 saakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaisen Ikäihmisten palvelualueen valvontaohjelman vuosille 2020 - 2022. 

Päätös

Esittelijä teki muutetun esityksen: Esitys palautetaan takaisin.valmisteltavaksi. 

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki vastaa alueensa sosiaalipalveluista ja järjestää sosiaalipalveluita kaupungin omana toimintana sekä ostopalveluna ja palvelusetelillä yksityisiltä palveluntuottajilta. Ikäihmisten palvelualueella yksityisten asumispalvelujen ja kotihoidon palvelujen palvelutuottajien ohjausta ja valvontaa on toteutettu tehdyn vuosisuunnitelman mukaisesti. Liitteenä oleva valvontaohjelma sisältää yleisen osion ja tarkemman palvelukohtaisen osion.  

Valvontaohjelman tarkoituksena on ohjata Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunnan valvontavastuulle kuuluvien sosiaalipalvelujen valvonnan käytännön toteuttamista. Kunnalla on velvoite valvoa omaa toimintaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) nojalla. Lisäksi kunta valvoo yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) velvoittamana yksityisiltä palveluntuottajilta ostamia sosiaalipalveluja tai asiakkaan kunnan myöntämällä palvelusetelillä hankkimia sosiaalipalveluja. Valvontavastuuseen kuuluu lisäksi kaikkien yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien toiminta kunnan alueella. Säädösten ohjaamana, valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että sosiaalipalveluja käyttävän asiakkaan oikeus laadultaan hyviin sosiaalipalveluihin toteutuu. 

Sosiaalipalvelujen ensisijainen valvontavastuu on kunnan toimielimellä, Rovaniemellä se on perusturvalautakunnalla. Sen lisäksi sosiaalihuollon palvelujen viranomaisvalvonnasta vastaavat Lapin aluehallintovirasto (Lapin AVI) sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). 

Valvontaohjelma jakautuu yleiseen ja palvelukohtaiseen osaan. Valvontaohjelman yleisessä osassa kuvataan lakisääteisen valvontajärjestelmän toimintaa ja palvelukohtainen osa sisältää tarkemmat palvelukohtaiset valvontasuunnitelmat liitteineen.

Ikäihmisten palvelualueella yksityisten asumispalvelujen ja kotihoidon palvelujen palvelutuottajien ohjausta ja valvontaa on toteutettu liitteissä kuvatun vuosisuunnitelman mukaisesti.

Valvontaohjelma on voimassa perusturvalautakunnan hyväksymisestä vuoteen 2022. Valvontaohjelman päivitystarvetta seurataan kuitenkin vuosittain.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaisen Ikäihmisten palvelualueen valvontaohjelman vuosille 2020 - 2022.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Persuturvalautakunta on hyväksynyt 22.4. 2020, §57  Ikäihmisten sosiaalipalvelujen valvontaohjelman vuosille 2020 - 2022.  Valvontaohjelman tarkoituksena on ohjata Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunnan valvontavastuulle kuuluvien sosiaalipalvelujen valvonnan käytännön toteuttamista. Kunnalla on velvoite valvoa omaa toimintaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) nojalla. Lisäksi kunta valvoo yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) velvoittamana yksityisiltä palveluntuottajilta ostamia sosiaalipalveluja tai asiakkaan kunnan myöntämällä palvelusetelillä hankkimia sosiaalipalveluja. Sosiaalipalvelujen ensisijainen valvontavastuu on kunnan toimielimellä. Sen lisäksi sosiaalihuollon palvelujen viranomaisvalvonnasta vastaavat Lapin aluehallintovirasto (Lapin AVI) sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). 

Ikäihmisten palvelualueella yksityisten asumispalvelujen ja kotihoidon palvelujen palvelutuottajien ohjausta ja valvontaa on toteutettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Liitteenä olevassa valvontakertomuksessa kuvataan vuoden 2020 valvonnan painopisteet, valvonnan ja ohjauksen toteutuminen, resurssit  ja johtopäätökset. 

Vuonna 2020 valvontakäynnillä asumispalveluissa kiinnitettiin erityistä huomiota seuraaviin asioihin: tarkastettiin hoitohenkilökunnan lääkehoitoluvat, laskettiin toteutuneesta työvuorolistasta välittömän ja välillisen hoitotyön mitoitus, sattumanvaraisesti katsottiin asukkaiden hoito- ja kuntoutumissuunnitelmista mm. kirjaamiseen ja rajoitustoimiin liittyviä asioita.

Kotihoidossa kiinnitettiin erityistä huomiota seuraaviin asioihin: henkilökuntaa koskevien vaatimusten toteutumiseen, henkilökunnan perehdytykseen ja työhyvinvointiin, omavalvontasuunnitelmaan, kotihoidon palveluiden toteutumiseen, erityisenä painopisteenä tällä kertaa kotisairaanhoidon toteutuminen.

Oman toiminnan osalta valvonta toiminnan laadusta ja lainmukaisuudesta sisältyy osaksi virkatehtäviä. Tämän tueksi toteutettiin myös oman toiminnan palveluasumisen yksikössä vastaavat valvontakäynnit ja kotihoidossa toteutettiin hoito- ja palvelusuunnitelmien toteutumisen valvontaa kirjauksiin perustuen.  

Ikäihmisten palveluissa valvonnasta vastaavat palveluesimiehet omaan työhön sisältyen. Valvontaa ja sopimusvalvontaa tekevät kaksi palveluvastaavaa, mikä on osoittautunut riittämättömäksi resurssiksi. Vuodelle 2021 on lisätty lähinnä kotihoidon valvontaan yksi vakanssi. 

Vuoden 2021 yhteisenä painopisteenä on omavalvontasuunnitelmien sisällön ja niiden käytettävyyden tarkistaminen niin, että ne tukevat aidosti arjen toimintaa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Ikäihmisten sosiaalipalvelujen valvontakertomuksen vuodelta 2020 ja valvonnan painopisteet vuodelle 2021.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Ikäihmisten palvelualueen palveluesimiehet