Perusturvalautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 LATU- eli Laadunhallinta, asiakas- ja potilasturvallisuusraportti v. 2020

ROIDno-2021-740

Valmistelija

  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perustelut

Laadunhallinta, potilas- ja asiakasturvallisuustyö perustuu terveydenhuoltolain 8 pykälään, joka velvoittaa terveydenhuollon toimintayksiköitä laatimaan suunnitelman laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Suunnitelmassa on otettava huomioon potilasturvallisuuden edistäminen yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen kanssa. Rovaniemen perusturvalautakunnan alaisten palveluiden laadunhallinta, potilas- ja asiakasturvallisuustyötä koordinoidaan LATU-työryhmän kautta. LATU-työryhmän puheenjohtajana toimii hallintoylilääkäri ja työryhmässä on terveydenhuollon lisäksi kattavasti mukana myös sosiaalihuollon palveluiden esimiehet.

Kesällä 2020 osana Valtioneuvoston kanslian rahoittamaa ”Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt” -hanketta, toteutettiin kysely, jolla kartoitettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti  toimintayksiköiden potilas- ja asiakasturvallisuuden seurannan tapoja ja mittareita. Tämän kyselyn myötä LATU-työryhmä päätti kehittää potilas- ja asiakasturvallisuuden raportointia  perusturvalautakunnalle ja toimialan johdolle päätöksenteon ja johtamisen tueksi. Raportoinnin kehittämisellä pyritään myös tehostamaan laatu- ja turvallisuuspoikkeamiin reagoimista sekä lisäämään työntekijöiden ja asiakkaiden ilmoitusaktiivisuutta. Terveydenhuoltolain 8 pykälän mukaista laadunhallinta, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelmaa (LATU- suunnitelma) päivitetään raportissa esille tulleiden johtopäätösten perusteella. Kyseessä on ensimmäinen LATU-työryhmän raportti, joka tullaan jatkossa tekemään vuosittain, sisältö kehittyy laadunhallinta, potilas- ja asiakasturvallisuustyön edetessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee oheisen LATU- eli laadunhallinta, asiakas- ja potilasturvallisuus-raportin v. 2020 tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

palvelualuepäälliköt, hallintoylilääkäri, palveluesimiehet,