Perusturvalautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Perhe-ja sosiaalipalvelut valvontaraportti 2020 ja valvontasuunnitelma 2021

ROIDno-2021-911

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta vastaa alueensa sosiaalihuollon järjestämisestä. Palveluista osa tuotetaan kaupungin omana toimintana ja osa hankitaan ostopalveluna tai palvelusetelillä yksityisiltä palveluntuottajilta. Kaupungilla on lakisääteinen vastuu valvoa järjestämiensä palvelujen lainmukaisuutta, asianmukaisuutta ja laatua sekä varmistaa asiakkaiden perusoikeuksien toteutuminen ja asiakasturvallisuus.

Perusturvalautakunta hyväksyi kokouksessaan 27.5.2020 § 68 perhe-ja sosiaalipalveluiden valvontaohjelman ja valvontasuunnitelman vuodelle 2020. Valvontaohjelma konkretisoi kaupungin lakisääteiset valvontavelvoitteet, valvonnan vastuut ja antaa toimintalinjat valvonnasta vastaaville ja valvontaa toteuttaville viranhaltijoille. Valvontaohjelma myös yhtenäistää palvelualueen valvontakäytäntöjä valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Valvontaohjelma on voimassa toistaiseksi.

Valvonnan vuosisuunnitelmassa on määritelty, mihin palvelukokonaisuuksiin  suunnitelmallinen ohjaus, arviointi ja valvonta kohdennetaan ja mitkä ovat valvonnan sisällölliset painopisteet. Valvontasuunnitelman toteutumisesta laaditaan vuosittain raportti, joka sisältää yhteenvedon kuluneen vuoden aikana tehdyistä ohjaus-, arvointi- ja valvontakäynneistä ja mahdolliset niistä seuranneet toimenpiteet. Valvontaraportti tuodaan perusturvalautakunnalle tiedoksi. Tehdyt valvontahavainnot ohjaavat seuraavan vuoden toimintaa ja valvonnan painopistealueita. Valvontasuunnitelma esitetään perusturvalautakunnan hyväksyttäväksi.

Liitteenä perhe-ja sosiaalipalveluiden valvontaraportti 2020 ja  valvontasuunnitelma 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi perhe-ja sosiaalipalveluiden valvontaraportin vuodelta 2020 ja hyväksyy valvontasuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Perhe- ja sosiaalipalvelut: Maija Tervo, Kaisa- Maria Rantajärvi, Piia Vartio, Miia Virtamo