Perusturvalautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Perusturvalautakunnan tilinpäätös ja tuloskortti 2020

ROIDno-2020-526

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 476 hyväksymien vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 3.1. mukaan:

”Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut. Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin. ”

Tilinpäätöksessä ja tuloskorteissa raportoidaan talouden ja toiminnan toteumasta vuodelta 2020.

Perusturvalautakunnan talouden toteuma oli vuonna 2020 yhteensä 225,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 alkuperäinen talousarvio oli 223,4 miljoonaa euroa ja muutettu talousarvio oli 226,4 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio ylittyi noin 2,4 miljoonalla eurolla, muutettu talousarvio alittui noin 0,6 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2019 toteuma oli yhteensä 222,0 miljoonaa euroa. Kokonaismuutos vuoteen 2019 verrattuna oli noin 3,8 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen selittävä tekijä muutokseen vuosien 2020 ja 2019 välillä on koronapandemian torjumisesta johtuvat suojaintarvikkeiden ja laboratoriopalvelujen hankinnat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvalautakunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tuloskortit.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

talous- ja rahoitusjohtaja, controller