Perusturvalautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Sitoutuminen etävastaanottoratkaisuiden hankintaan / LapIT

ROIDno-2021-899

Valmistelija

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin kunnissa on herännyt toive luotettavan ja monikäyttöisen etävastaanottoratkaisun käyttöönotosta. Koronatilanteen kehittyminen keväällä 2020 vahvisti kuntien tarvetta löytää käyttäjäystävällinen ja tietoturvallinen ratkaisu tavoittaa asiakkaat. Erilaiset etävastaanottoratkaisut mahdollistavat mm. chat-palveluiden ja mobiililaitteisiin perustuvien videoyhteyksien avulla annettavan neuvonnan ja voivat korvata vastaanottokäyntejä. Hallituksen esityksen mukaan asiointiin ja omahoitoon liittyviin ratkaisujen laajamittainen käyttöönotto ja levittäminen edellyttää investointeja lähivuosina. Etävastaanottoratkaisut mahdollistavat saavutettavuuden maantieteellisestä sijainnista riippumatta.  

Etäkäynnillä tai etävastaanotolla tarkoitetaan videopuhelua ja muuta yhteydenpitoa, jolla korvataan perinteinen kasvokkainen tapaaminen. Etävastaanotto soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa ei tarvita fyysistä tutkimista. Tietoja käsitellään etäkäynnin yhteydessä yhtä luottamuksellisesti kuin perinteisillä kasvokkain tapahtuvalla käynneillä. 

Etävastaanotolla voidaan nopeuttaa palvelujen piiriin pääsyä, edesauttaa oikea-aikaista hoitoa lähellä kotia ja mahdollistaa osaamisen hankkimista myös erikoisaloilta, joilla maantieteellinen saatavuus on heikko. Rovaniemellä etävastaanottoratkaisujen täysmittainen käyttöönotto vähentää myös kallista ja loppuasiakkaille raskasta kuljetustarvetta. 

LapIT julkaisi syksyllä 2020 Hilmassa ilmoituksen etävastaanottoratkaisujen markkinavuoropuhelusta. Markkinavuoropuhelun tarkoituksena oli kerätä ymmärrystä siitä, millaisia etävastaanoton ratkaisuja markkinoilla on tarjolla ja mahdollistaa asiakkaiden ja toimittajien välinen keskustelu järjestelmän tarvittavista ominaisuuksista. Toimittajat lähettivät vastaukset markkinavuoropuhelukutsun kysymyksiin, pitivät tunnin mittaiset esittelytilaisuudet ja vastasivat tarkentaviin kysymyksiin. Markkinavuoropuhelun avulla sekä LapIT että asiakkaat saivat kokonaiskuvan olemassa olevista ratkaisuista ja pystyttiin peilaamaan niitä omiin tarpeisiin.

Järjestelmät ovat suomenkielisiä ja mahdollistavat videoyhteyden lisäksi chat-palvelun käytön, palautekyselyt istuntojen jälkeen sekä liitetietojen lähettämisen. Järjestelmät ovat myös integroitavissa potilastietojärjestelmiin. Kilpailutusvaiheessa määritellään tarkasti mm. järjestelmältä edellytettävät tekniset ominaisuudet, hinnoittelumalli ja käytön helppous eri kohderyhmille. Hankinnassa huomioidaan järjestelmän käyttöönotto koko hyvinvointialueella ja asiakkaat osallistetaan järjestelmän vaatimusten määrittelemiseen.

LapIT vastaa kilpailutusprosessista ja tarjoaa hankintaan sitoutuneille asiakkaille järjestelmää kokonaispalveluna. LapIT ei tällöin veloita kuntia kilpailutusprosessista. Kilpailutusvaiheen kustannukset kuitenkin peritään asiakkailta, mikäli he irtautuvat hankinnasta. Asiakkailla on prosessin aikana mahdollisuus vaikuttaa hankittavan järjestelmän hinnoittelumalliin sekä hinta-laatukriteerien painotukseen. Hankinta toteutetaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Kilpailutuksen lähtökohtana on hankkia LapIT:n kautta asiakkaiden käyttöön käyttäjäystävällinen ja kustannustehokas järjestelmä, joka sopii perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon tarpeisiin. Kilpailutus toteutetaan keväästä 2021 alkaen niin, että järjestelmän käyttöönotto voisi käynnistyä jo tämän vuoden puolella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Rovaniemen perusturvalautakunta päättää osallistua etävastaanottojärjestelmän hankintaan LapIT:n toteuttaman kilpailutuksen kautta ja valtuuttaa toimialajohtajan allekirjoittamaan liitteen mukaisen sitoumuksen.

Päätös

Esittelijä teki muutetun esityksen: Asia palautetaan takaisin valmisteluun.

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti esittelijän muutetun esityksen mukaisesti palauttaa asian takaisin valmisteluun.

Tiedoksi

LapIt / Susanna Keskinarkaus, Anne-Lea Heikkinen, Harri Ihalainen