Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Mannerheimin lastensuojeluliiton toiminta-avustus vuodelle 2021

ROIDno-2019-3028

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen Lastensuojeluliiton (MLL) Lapin piiri ry:n toiminta-avustushakemus Lapsi- ja perhetoimintaan varten vuodelle 2021 on 42 698 euroa. 

MLL:n toimintamuodot tukevat lapsiperheiden arjen sujumista eri elämäntilanteissa ja kun vanhempien voimavarat ovat vähissä. Perheen hyvinvointia tuetaan tarjoamalla vanhemmille riittävää ja varhaista tukea vanhemmuuteen. Useissa perheiden pulmatilanteissa toisten vanhempien tarjoama vertaistuki riittää eikä ammattiapuun ole tarvettaa turvautua. MLL:n hakema avustus kohdentuu 35 % Rovaniemen Perhetoimintakeskuksen toiminnan tukemiseen ja 65 % lastenhoitotoimintaa sekä muuhun ennaltaehkäisevään toimintaan kuten kerhotoimintaan ja kouluyhteistyöhön. Rovaniemen kaupunki on myöntänyt toiminta-avustuksen MLL:n Lapin piirille vuodesta 1998 lähtien.

MLL toiminta osa Rovaniemen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ekosysteemia. Tavoitteena on, että nykyiset lasten ja perheiden palvelut / toiminnat sovitetaan entista paremmin yhteen synenergiaetuja tuottavasti alueen eri toimioiden yhteistyönä. Tämä edellyttää alueen eri toimijoiden yhteistyörakenteista ja työnjaosta sekä tavoitteista sopimista, jotta eri toiminnot saadaan verkoistoitua siten, että lapsi, nuori ja perhe saisi tarvitsemansa tuen ja avun.  Rovaniemen kaupunki on parhaillaan valmistelemassa matalankynnyksen palveluiden integraatiota lasten, nuorten ja perheiden palveluiden osalta.  Järjestölähtöiset toiminnat on osa tätä kokonaisuutta. Järjestölähtöiset toiminnot tulee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta sovittaa entistä paremmin yhteen Rovaniemen kaupungin kehittämistyöhön. Järjestölähtöinen toiminta linkittyy suoraan yhteisön toimintaan. Järjestöillä yhteydet lapsiin ja lapsiperheisiin ovat usein olemassa ja toiminta perustuu matalaan kynnykseen, ammatilliseen apuun ja vapaaehtoisuuteen. Erityisen tärkeä merkitys järjestötoiminnoilla on vertaistuen näkökulmasta perheen oman elämäntilanteen jäsentämisessä, osallisuuden vahvistamisessa ja neuvontapalveluiden tarjoajana.

Vuoden 2021 toiminta-avusta koskien on MLL:n kanssa on käyty neuvotteluita huomioiden em. näkökulmat. Neuvotteluissa on todettu, että MLL:llä on toiminnan sisältöjen ja nykyisten perhetoimintakeskuksen tilojen käytön osalta uudistuksen tarve. Tilojen käyttöaste on alhainen ja tilat ovat lähinnä vertaistukiryhmien (12 vertaistukiryhmää, ka 7 kävijää) käytössä iltaisin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää myöntää avustusta Rovaniemen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry:lle hakemuksen mukaisesti 42 698 euroa vuodelle 2021. Toiminta-avustus myönnetään talousarvioon sisältyvien nmäärärahojen puitteissa.

MLL toiminta osa Rovaniemen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ekosysteemiä. Tavoitteena on, että jatkossa nykyiset lasten ja perheiden palvelut / toiminnat sovitetaan entista paremmin yhteen synenergiaetuja tuottavasti alueen toimioiden yhteistyönä.  MLL:n toiminnan sisällöt ja painopisteet, tulos- ja vaikuttavuustavoitteet määritellään yhteityössä Rovaniemen kaupungin kanssa.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Antti Parkkinen, perhesosiaalityön palveluesimies, talouspäällikkö, taloussuunnittelija