Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Rovala / MoniNet toiminta-avustus vuodelle 2021

ROIDno-2019-2714

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovala Setlementti ry:n ylläpitämä Monikulttuurikeskus MoniNet:n toiminta-avustusanomus vuodelle 2021 on 32 472 euroa. 

MoniNetin toiminnan tarkoitus on tukea matalan kynnyksen toimintana maahanmuuttajien osallisuutta, osallistumismahdollisuuksia ja omia voimavaroja. Tavoitteena on edistää maahanmuuttajien ja suomalaisten kohtaamista sekä sosiaalista kanssakäymistä ja tukea maahanmuuttajien kotoumista. MoniNetin toiminta koostuu useasta toimintamuodosta. Asiakkkaat ohjautuvat toimintaa joko itsenäisesti tai viranomaistahojen ohjaamana kuten TE-palveluiden, Rovaniemen työllistämispalveluiden,  perhe- ja sosiaalipalveluiden  tai muun yhteistyötahon kautta. Erityisenä kohderyhmänä ovat kotiäidit, nuoret ja ikääntyneet.

MoniNetin rahoitus koostuu STEA-rahoituksesta sekä Rovaniemen kaupungin ja seurakunnan avustuksesta. Toiminta-avustuksen lisäksi Rovaniemen kaupunki palkkaa kaksi tukityöllistettyä ohjaajaa ja kolme tukityöllistettyä neuvojaa. Heidän työskentelypaikaksi osoitetetaan MoniNet. Rovalan Setlementti ry:n MoniNet on osa Rovaniemen kaupungin työllisyyden edistämisen ekosysteemiä ja verkostoa. Tavoitteena on (ml. Työllisyyden kuntakokeilu 2021-2023 ja Työkyky käyttöön- hanke 1.11.2020-31.12.2022) luoda kohdealueen väestöryhmälle edellytyksiä työllistymiseen ja opintoihin pääsyyn. 

Rovaniemen Setlementti ry on arvioinut esittelyä 20 % leikkauksien vaikutuksia. Määrärahan leikkaus aiheuttaisi lomautuksia, joka estäisi palkkatukityöntekijöiden sijoittamisen MoniNetin toimintaan. STEAN osuus toiminnan rahoituksesta on jo nykyisellään merkittävä 78 %  ja Rovaniemen kaupungin rahoitusosuudessa on huomioitu tukityöllistettyjen rahoitusosuudet. Rovaniemen kaupungin myöntämä avustuksen määrä on vuonna 2020 ollut 31 522 euroa.

Rovaniemen kaupunki myöntää toiminta-avustuksia vuosittain talousarvioon sisältyvien määrärahojen puitteissa. Johtuen kunnan taloudellisesta tilanteesta MoniNetille myönnettän toiminta-avustuksen taso vuodelle 2021 on sama kuin vuodelle 2020 myönnetty avustus eli 31 522 euroa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää myöntää toiminta-avustuksen Rovalan Setlementti ry:n MoniNetin toimintaan vuodelle 2021 yhteensä 31 522 euroa. Lisäksi Rovaniemen kaupunki palkkaa tukityöllistettyjä (kaksi ohjaajaa ja kolme neuvojaa). Toiminta-avustus myönnetään talousarvioon sisältyvien määrärahojen puitteissa.

Vuonna 2021 MoniNetin painopisteena ja kohderyhmänä ovat erityisesti kotiäidit, nuoret ja ikääntyneet sekä työttämät. MoniNet on osa Rovaniemen kaupungin työllisyyden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ekosysteemiä ja verkostoa, jonka tavoitteena on luoda kohdealueen väestöryhmälle edellytyksiä osallisuuteen, työllistymiseen ja opintoihin pääsyyn. Vuoden 2021 aikana Rovaniemen kaupunki ja MoniNet tiivistävät yhteistyötään em. tavoitteiden saavuttamiseksi.

Päätös

Päivi Alanne-Kunnari ja Sanna Luoma poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 4 kohta). 

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Päivi Alanne-Kunnari, Sanna Luoma

Tiedoksi

Rovalan Setlementti ry/ Pentt Eero, talouspäällikkö, sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palvelujen palveluesimies