Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Rovaniemen Päiväkeskus ry:n toiminta-avustus vuodelle 2021

ROIDno-2019-286

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen Päiväkeskus ry:n toiminta-avustusanomus vuodelle 2021 on 120 000 euroa.

Rovaniemen Päiväkeskus ry tarjoaa helposti saavutettavan turvapaikan yhteiskunnan heikoimmassa asemassa oleville kuntalaisille. Päiväkeskus tarjoaa yksinäisille, syrjäytyneille, mielenterveys- ja päihde-, ja huumausaineongelmista kärsiville ihmisille yhteisöllisyyttä, osallisuutta, mielekästä päivittäistä toimintaa, voimaantumista ja tukea arkeen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Asiakkaalla on mahdollisuus päivittäiseen ruokailuun, peseytymiseen ja pyykinpesuun sekä yhdessä oloon ja vertaistukeen Päiväkeskuksen tiloissa.

Kunnan on järjestettävä palveluja päihteiden ongelmakäytöstä aiheutuvaan tuen tarpeeseen. Päihdetyöllä vähennetään ja poistetaan päihteisiin liittyviä hyvinvointia ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä sekä tuetaan päihteettömyyttä sekä edistetään päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä. Erityisesti päihdehuoltoon tarkoitettuja palveluja tulee antaa henkilölle,​ jolla on päihteiden käyttöön liittyvä ongelmia. 

Rovaniemen kaupunki on parhaillaan suunnittelemassa sosiaali- ja terveydenhuollon päihdehuollon kokonaisuutta. Päihdehuollon kokonaisuus tullaan rakentamaan asteittain vuosina 2021 - 2022. Siinä yhteydessä arvioidaan myös kunnan järjestämisvastuulle kuuluvien sosiaalihuoltolain 24 §:n mukaiset päihteiden ongelmakäyttäjille, heidän omaisilleen ja muille läheisilleen suunnatut sosiaalihuollon erityispalvelut ja muut sosiaalihuollon 14 §:n mukaiset päihteettömyyttä tukevat tai päihteiden ongelmakäytön vuoksi tarvittavat sosiaalipalvelut. Päiväkeskuksen toiminta ja toiminnan järjestämisen tavat arvioidaan siinä yhteydessä.

Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen Päiväkeskus ry ovat neuvotelleet 5.11.2020 avutuksen määrästä. Neuvotteluiden tuloksena Rovaniemen Päiväkeskus ry:n toiminta-avustuksen määräksi on sovittu haettavaksi 83 500 euroa, joka vastaa vuoden 2020 toiminta-avustuksen tasoa. Rovaniemen Päiväkeskus ry hakee toimintaansa avustusta myös Rovaniemen seurakunnalta 20 000 euroa vuodelle 2021. Sen lisäksi Rovaniemen kaupunki tukee toimintaa antamalla Päiväkeskukselle päiväaikasta toimintaa varten toimitilat käyttöön osoitteessa Hallituskatu 17.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää myöntää 83 500 euron avustuksen vuodelle 2021 Rovaniemen Päiväkeskus ry:lle. Sen lisäksi Rovaniemen kaupunki tukee toimintaa antamalla Päiväkeskukselle päiväaikasta toimintaa varten toimitilat käyttöön osoitteessa Hallituskatu 17. Toimitilojen käyttöastetta tehostetaan. Toiminta-avustus myönnetään talousarvioon sisältyvien määrärahojen puitteissa.

Rovaniemen kaupunki on parhaillaan suunnittelemassa sosiaali- ja terveydenhuollon päihdehuollon kokonaisuutta. Päihdehuollon kokonaisuus tullaan rakentamaan asteittain vuosina 2021 - 2022. Päiväkeskuksen toiminta ja toiminnan järjestämisen tavat arvioidaan siinä yhteydessä.

Päätös

Matti Henttunen poistui esteellisenä asian päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Rovaniemen Päiväkeskus ry/ Helinä Sundelin, Heidi Kotila,  sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palvelujen palveluesimies, talouspäällikkö, taloussuunnittelija