Perusturvalautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Omaishoidon tuen palkkiot 2018 - 2020 / korjaus

ROIDno-2017-4260

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Maija Tervo, vt. palvelualuepäällikkö, maija.tervo@rovaniemi.fi
Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuen tarkoitetaan laissa kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, johon perusturvalautakunta osoittaa vuosittain määrärahan. Vuodelle 2019 alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen palkkioihin on varattu 1 300 000 euron ja yli 65-vuotiaiden omaishoidon tukeen 2 225 000 euron määräraha.

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) viidennessä (5) pykälässä. Lain kuudennen (6) pykälän mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 pykälässä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2020 vahvistettu palkkakerroin on 1,446. Vahvistettu palkkakerroin 1,446 merkitsee hoitopalkkioihin 2,05 prosentin korotusta vuoteen 2019 verrattuna.

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2020 lukien 408,09 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 816,18 euroa kuukaudessa.

Rovaniemen perusturvalautakunta päätti 28.3.2018 § 56 omaishoidon tuen myöntämisen perusteista ja maksuluokista 1.1.2019 alkaen. Perusturvalautakunta päätti ottaa käyttöön "Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa" -kärkihankkeessa valmistellut, maakunnalliset omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja maksuluokat. Uudistuksen myötä omaishoidon tuen palkkioluokat ja maksettavat korvaukset muuttuvat vuoden 2019 alusta lukien.

Perusturvalautakunnan päätöksen 12.12.2018 § 225 mukaiset omaishoidon tuen maksuluokat 1.1.2019 alkaen ovat:

Maksuluokka 1: palkkio 399,91 euroa kuukaudessa

Maksuluokka 2: palkkio 530,00 euroa kuukaudessa

Maksuluokka 3: palkkio 708,00 euroa kuukaudessa

Erityismaksuluokka (hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio): palkkio 895,00 euroa kuukaudessa.

Perusturvalautakunnan päätöksen 12.12.2018 § 225 mukaiset sijaishoitopalkkion suuruudet ovat omaishoidon tuen maksuluokkien mukaisesti 1.1.2019 alkaen:

Maksuluokka 1: sijaishoitopalkkio 51,00 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 25,50 euroa.

Maksuluokka 2: sijaishoitopalkkio 60,00 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 30,00 euroa.

Maksuluokka 3: sijaishoitopalkkio 70,00 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 35,00 euroa.

Valmistelijoiden esitys:

Omaishoidontuen palkkio 1.1.2020 alkaen:

Maksuluokka 1: palkkio 408,11 euroa kuukaudessa

Maksuluokka 2: palkkio 540,87 euroa kuukaudessa

Maksuluokka 3: palkkio 722,51 euroa kuukaudessa

Erityismaksuluokka (hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio): palkkio 913,35 euroa kuukaudessa

 

Sijaishoitopalkkio omaishoidon tuen maksuluokkien mukaisesti 1.1.2020 alkaen:

Maksuluokka 1: sijaishoitopalkkio 52,05 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 25,72 euroa.

Maksuluokka 2: sijaishoitopalkkio 61,23 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 30,62 euroa.

Maksuluokka 3: sijaishoitopalkkio 71,44 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 35,72 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää 1.1.2020 alkaen omaishoidon ja sijaishoidon palkkioista seuraavasti:

Omaishoidontuen palkkio 1.1.2020 alkaen:

Maksuluokka 1: palkkio 408,11 euroa kuukaudessa

Maksuluokka 2: palkkio 540,87 euroa kuukaudessa

Maksuluokka 3: palkkio 722,51 euroa kuukaudessa

Erityismaksuluokka (hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio): palkkio 913,35 euroa kuukaudessa

 

Sijaishoitopalkkio omaishoidon tuen maksuluokkien mukaisesti 1.1.2020 alkaen:

Maksuluokka 1: sijaishoitopalkkio 52,05 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 25,72 euroa.

Maksuluokka 2: sijaishoitopalkkio 61,23 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 30,62 euroa.

Maksuluokka 3: sijaishoitopalkkio 71,44 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 35,72 euroa.

Päätös

Eini Marja Tennilä poistui klo 17:10 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta päätti 11.12.2019 § 197 omaishoidon tuen palkkioista. Päätökseen oli valmisteluvaiheessa tullut laskuvirhe kohtaan: 

Sijaishoitopalkkio omaishoidon tuen maksuluokkien mukaisesti 1.1.2020 alkaen:

Maksuluokka 1: sijaishoitopalkkio 52,05 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 25,72 euroa.

 Päätöksessä olisi pitänyt olla teksti:

Sijaishoitopalkkio omaishoidon tuen maksuluokkien mukaisesti 1.1.2020 alkaen:

Maksuluokka 1: sijaishoitopalkkio 52,05 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 26,03€ euroa.

 Valmistelijoiden esitys:

Perusturvalautakunta päättää sijaishoitopalkkion (Maksuluokka 1) 1.3.2020 alkaen korjatun mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää sijaishoitopalkkion (Maksuluokka 1) 1.3.2020 korjatun mukaisesti:

Sijaishoitopalkkio omaishoidon tuen maksuluokkien mukaisesti 1.3.2020 alkaen:

Maksuluokka 1: sijaishoitopalkkio 52,05 euroa vuorokaudessa, 6-12 tuntia kestävästä hoidosta 26,03€ euroa.

 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ikäihmisten palvelualue, aikuisten ja työikäisten palvelualue, talouspäällikkö, taloussihteerit