Perusturvalautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Perusturvalautakunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen vanhusneuvostoon 31.5.2021 saakka

ROIDno-2017-2438

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalakiin (10.4.2015/410) on otettu vuorovaikutus- ja vaikuttamistoimielimiä koskevat säännökset. Vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamiskanavia. Ne eivät ole kunnan varsinaisia toimielimiä.Vaikuttamistoimielimet eivät voi tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä. Vaikuttamistoimielinten jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä, eikä jäsenten kelpoisuudesta säädetä laissa.Kunnanhallitus voi asettaa vaikuttamistoimielimen esimerkiksi alan järjestöjen ehdotuksesta. Toimielimen jäsenen ei tarvitse olla kunnan asukas eikä tasa-arvolain vaatimukset tule suoraan sovellettaviksi. Kaikki vaikuttamistoimielimet ovat lakisääteisiä toimielimiä, joten kunnanhallituksen on ne asetettava. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Uuden kuntalain  27 §:n  mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Sääntely on siirretty kuntalakiin vanhuspavelulaista, jossa kunnille säädettiin velvollisuus asettaa vanhusneuvosto vuoden 2014 alusta.

Rovaniemen kaupunginhallitus on 15.2.2013 § 64 hyväksynyt vanhusneuvoston toimintasäännön (liite 1). Säännön mukaan kaupunginhallituksen valitsemaan vanhusneuvostoon kuuluu 10 varsinaista jäsentä. Rovaniemen Eläkeläisten Yhteistyöjärjestö esittää 6 jäsentä, jotka edustavat eri järjestöjä tasapuolisesti ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus valitsee puheenjohtajan järjestön edustajista. Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus, perusturva-, tekninen- ja vapaa-ajan lautakunta valitsevat vanhusneuvostoon kukin yhden jäsenen ja henkilökohtaiset varajäsenen. Teknisenä sihteerinä toimii hallintopalveluista nimetty sihteeri. Lisäksi vanhusneuvostoon kuuluu hyvinvointipalvelujen alueelta yksi (1) osastonjohtajan nimeämä viranhaltijaedustaja.

Kaupunginvaltuuston 9.12.2019 § 110 tekemän päätöksen mukaisesti tekninen lautakunta ja vapaa-ajan lautakunta ovat lakanneet. Teknisen lautakunnan tehtävät ovat siirtyneet elinvoimalautakunnalle ja vapaa-ajan lautakunnan tehtävät sivistyslautakunnalle sekä osin lapsiperhe- ja nuoriosoasioiden jaostolle.

Kaupunginhallitus on 27.1.2020 § 41 nimennyt edustajansa vanhusneuvostoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää muuttaa vanhusneuvoston toimintasääntöä niin, että kaupunginhallitus-, perusturva-, elinvoima- ja sivistyslautakunta valitsevat vanhusneuvostoon kukin yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen.

Kaupunginhallitus pyytää samalla perusturva-, elinvoima- ja sivistyslautakuntaa nimeämään vanhusneuvostoon kukin yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen vanhusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
  • Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on nimennyt kokouksessaan 30.8.2017 § 128 edustajansa vanhusneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi Eini Marja Tennilän ja varajäseneksi Riitta-Maija Hokkasen ajalle 15.8.2017 - 31.5.2021.

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 10.2.2020 § 61 muuttaa vanhusneuvoston toimintasääntöä niin, että kaupunginhallitus-, perusturva-, elinvoima- ja sivistyslautakunta valitsevat vanhusneuvostoon kukin yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen.

Kaupunginhallitus on samalla pyytänyt perusturva-, elinvoima- ja sivistyslautakuntaa nimeämään vanhusneuvostoon kukin yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen vanhusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta nimeää vanhusneuvostoon yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen vanhusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi ajalle 1.3.2020 - 31.5.2021. 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti nimetä vanhusneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi Henri Rambergin ja varajäseneksi Hilpi Aholan ajalle 1.3.2020 - 31.5.2021.

Tiedoksi

Vanhusneuvosto