Perusturvalautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Perusturvalautakunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen vammaisneuvostoon 31.5.2021 saakka

ROIDno-2017-2720

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Rovaniemen kaupunginhallitus on 2.2.2015 § 49 hyväksynyt vammaisneuvoston toimintasäännön (liite1). Säännön mukaan kaupunginhallituksen valitsemaan vammaisneuvostoon kuuluu 16 varsinaista jäsentä. Rovaniemen Vammais- ja Kansanterveysjärjestöt Ry (RoVaKa Ry) esittävät kuusi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet (liite 2). Rovaniemen seurakunta ja nuorisovaltuusto esittävät kumpikin yhtä jäsentä ja varajäsentä. Kaupunginhallitus, perusturvalauta-, tekninen- ja vapaa-ajan lautakunta esittävät kukin yhden jäsenen ja varajäsenen. Lisäksi pyydetään uutena asiana Elo ry:tä ja Rovaniemen Kehitysvammaisten Tuki ry:tä esittämään kukin yhden jäsenen ja varajäsenen.

Sen lisäksi perusturvan toimialalta toimialajohtaja nimeää vammaisneuvostoon kaksi viranhaltijajäsentä ja heillä varajäsenet ja tekninen toimiala yhden viranhaltijajäsenen ja hänelle varajäsenen.

Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Teknisenä sihteerinä toimii hallintopalveluista nimetty sihteeri.

Kaupunginhallitus on 27.1.2020 § 41 nimennyt edustajan ja varaedustajan vammaisneuvostoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää muuttaa vammaisneuvoston toimintasääntöä niin, että kaupunginhallitus, perusturva-, elinvoima- ja sivistyslautakunta nimeävät kukin yhden jäsenen ja varajäsenen vammaisneuvostoon.

Kaupunginhallitus samalla pyytää perusturva-, elinvoima- ja sivistyslautakuntaa nimeämään vammaisneuvostoon yhden jäsenen ja varajäsenen kuluvan toimikauden loppuun saakka.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on nimennyt kokouksessaan 30.8.2017 § 129 edustajansa vammaisneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi Riitta-Maija Hokkasen ja varajäseneksi Jyrki Saarenpään ajalle 15.8.2017 - 31.5.2021.

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 10.2.2020 § 62 muuttaa vammaisneuvoston toimintasääntöä niin, että kaupunginhallitus, perusturva-, elinvoima- ja sivistyslautakunta nimeävät kukin yhden jäsenen ja varajäsenen vammaisneuvostoon.

Kaupunginhallitus on samalla pyytänyt perusturva-, elinvoima- ja sivistyslautakuntaa nimeämään vammaisneuvostoon yhden jäsenen ja varajäsenen kuluvan toimikauden loppuun saakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta nimeää vammaisneuvostoon yhden jäsenen ja varajäsenen kuluvan toimikauden loppuun saakka ajalle 1.3.2020 - 31.5.2021.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti nimetä yksimielisesti varsinaiseksi jäseneksi Pirita Nenosen ja varajäseneksi Riitta-Maija Hokkasen ajalle 1.3.2020 - 31.5.2021.

 

Tiedoksi

Vammaisneuvosto