Perusturvalautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Sosiaalipalvelujen valvontaohjelma 2020 - 2022 / Ikäihmisten palvelut

ROIDno-2019-3200

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki vastaa alueensa sosiaalipalveluista ja järjestää sosiaalipalveluita kaupungin omana toimintana sekä ostopalveluna ja palvelusetelillä yksityisiltä palveluntuottajilta. Ikäihmisten palvelualueella  yksityisten asumispalvelujen ja kotihoidon palvelujen palvelutuottajien ohjausta ja valvontaa on toteutettu tehdyn vuosisuunnitelman mukaisesti. Liitteenä oleva valvontaohjelma sisältää yleisen osion ja tarkemman palvelukohtaisen osion.  

Valvontaohjelman tarkoituksena on ohjata Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunnan valvontavastuulle kuuluvien sosiaalipalvelujen valvonnan käytännön toteuttamista.Kunnalla on velvoite valvoa omaa toimintaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) nojalla. Lisäksi kunta valvoo yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) velvoittamana yksityisiltä palveluntuottajilta ostamia sosiaalipalveluja tai asiakkaan kunnan  myöntämällä palvelusetelillä hankkimia sosiaalipalveluja. Valvontavastuuseen kuuluu lisäksi kaikkien yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien toiminta kunnan alueella. Säädösten ohjaamana, valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että sosiaalipalveluja käyttävän asiakkaan oikeus laadultaan hyviin sosiaalipalveluihin toteutuu. 

Sosiaalipalvelujen ensisijainen valvontavastuu on kunnan toimielimellä, Rovaniemellä se on perusturvalautakunnalla. Sen lisäksi sosiaalihuollon palvelujen viranomaisvalvonnasta vastaavat Lapin aluehallintovirasto (Lapin AVI) sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). 

Valvontaohjelma jakautuu yleiseen ja palvelukohtaiseen osaan. Valvontaohjelman yleisessä osassa kuvataan lakisääteisen valvontajärjestelmän toimintaa ja palvelukohtainen osa sisältää palvelukohtaiset valvontasuunnitelmat. 

Valvontaohjelma on voimassa perusturvalautakunnan hyväksymisestä vuoteen 2022 saakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaisen Ikäihmisten palvelualueen valvontaohjelman vuosille 2020 - 2022. 

Päätös

Esittelijä teki muutetun esityksen: Esitys palautetaan takaisin.valmisteltavaksi. 

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

palvelualuepäällikköt, hallintopäällikkö